Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Komunikaty

Świadczenie wspierające mające na celu udzielenie osobom niepełnosprawnym pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych

Świadczenie wspierające mające na celu udzielenie osobom niepełnosprawnym pomocy
służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE USTALANIA POZIOMU POTRZEBY WSPARCIA

Od 1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie świadczenie wspierające. Jego celem jest udzielenie osobom niepełnosprawnym pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych.
Świadczenie wspierające będzie przyznawał i wypłacał ZUS! Zapytania dotyczące świadczenia wspierającego należy kierować do ZUSu.

Infolinia ZUS (22) 560 16 00.

Zapytania dotyczące świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna) należy kierować do ośrodków pomocy społecznej.
Zapytania dotyczące ustalania poziomu potrzeby wsparcia należy kierować do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie.

Infolinia 12 39 21 420 czynna w dni robocze:
poniedziałek 9:00-16:00,
wtorek – piątek 8:00-15:00

W celu otrzymania świadczenia wspierającego osoba zainteresowana powinna najpierw uzyskać decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, którą wydaje Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie właściwy dla osób, których miejsce stałego pobytu znajduje się na terenie województwa małopolskiego. Decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia będzie mogła otrzymać osoba z niepełnosprawnością, która posiada:

 • ostateczne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
 • orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezdolności do pracy lub samodzielnej egzystencji,
 • orzeczenie zaliczające do jednej z grup inwalidów, tj. ważne orzeczenie organu rentowego (ZUS, MSWiA, MON), wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów; ważne orzeczenie KRUS o niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, wydane przed 1 stycznia 1998 r.

Przy ubieganiu się o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia nie ma znaczenia moment powstania niepełnosprawności, ani rodzaj posiadanego stopnia niepełnosprawności czy grupy inwalidzkiej.

WNIOSKI O WYDANIE DECYZJI USTALAJĄCEJ POZIOM POTRZEBY WSPARCIA MOŻNA SKŁADAĆ OD 1.01.2024 r.

Wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia (WZÓR DO POBRANIA) może złożyć:

 1. pełnoletnia osoba z niepełnosprawnościami,
 2. osoba upoważniona do jej reprezentowania (WZÓR PEŁNOMOCNICTWA),
 3. opiekun prawny – w przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.

 

Wniosek można:

 1. WYSŁAĆ ELEKTRONICZNIE poprzez portal informacyjno-usługowy emp@tia (empatia.mpips.gov.pl);
 2. WYSŁAĆ POCZTĄ na adres: Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków z dopiskiem na kopercie „ustalanie poziomu potrzeby wsparcia”;
 3. ZŁOŻYĆ OSOBIŚCIE:
  • w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności albo
  • w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim pod adresami (Kraków, ul. Basztowa 22; Tarnów Al. Solidarności 5-9; Nowy Sącz ul. Jagiellońska 52) albo
  • w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie, ul. Olszańska 5, II piętro pok. 221 C.

Formularze wniosków można otrzymać pod wskazanymi wyżej adresami Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie i Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Krakowie oraz pobrać ze strony BIP. Do wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia należy dołączyć wypełniony kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem. Dodatkowo można przedłożyć kserokopię aktualnego i ostatecznego orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność, jeśli natomiast osobę z niepełnosprawnościami reprezentuje osoba upoważniona należy dołączyć upoważnienie do reprezentowania. Należy dołączyć także, jeśli dotyczy, dokument potwierdzający status opiekuna prawnego, kuratora osoby niepełnosprawnej albo osoby reprezentującej ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług wspólnych.

 

Szczegółowa informacja na stronie internetowej Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie:
https://bip.malopolska.pl/muw,m,427534,wojewodzki-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci.html

Źródło:
https://bip.malopolska.pl/muw,m,427534,wojewodzki-zespol-do-spraw-orzekania-o-niepelnosprawnosci.html