Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Przerwa w wykonywaniu zawodu

Pielęgniarka/położna, która nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż  5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową rade pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie.

Niewykonywaniem zawodu obligującym pielęgniarkę lub położną do odbycia przeszkolenia (przerwa w wykonywaniu zawodu) jest sytuacja, w której dana osoba w okresie ostatnich 6 lat nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat.

Dokumenty poświadczające wykonywanie zawodu:

Lp.Forma wykonywania zawoduPoświadczenie wykonywania zawodu
1.
 1. w ramach umowy o pracę
 2. w ramach stosunku służbowego
 3. w ramach umowy cywilnoprawnej
świadectwo pracy, albo świadectwo służby, zaświadczenie o zatrudnieniu lub o wykonywaniu umowy na realizację świadczeń zdrowotnych
2.w ramach wolontariatuzaświadczenie z podmiotu leczniczego z zakresem wykonywanych świadczeń zdrowotnych, kopia porozumienia z placówką, w której odbywał się wolontariat
3.w ramach praktyk zawodowych wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

dokumentacja potwierdzająca prowadzoną działalność, np.

 • umowa o realizację świadczeń zdrowotnych z: podmiotem leczniczym, Narodowym Funduszem Zdrowia, zakładem pracy chronionej,
 • dokumentacja medyczna
4.wykonywanie zawodu (praca) za granicązaświadczenie o okresie zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki, położnej wystawione przez pracodawcę lub inny dokument potwierdzający wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej oraz dokument potwierdzający uznanie kwalifikacji w zawodzie pielęgniarki lub położnej w danym państwie

Pielęgniarka/położna zamierzająca podjąć wykonywanie zawodu po upływie pięciu lat od ukończenia szkoły, stażu podyplomowego lub po przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż pięć lat, zobowiązana jest do odbycia przeszkolenia.

Celem przeszkolenia jest uzupełnienie i aktualizacja posiadanej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.

Przeszkolenie obejmuje praktykę w szpitalu na wymienionych oddziałach:

W przypadku pielęgniarek:

 • wewnętrznym,
 • chirurgicznym,
 • pediatrycznym,
 • intensywnej opieki medycznej.

W przypadku położnych:

 • patologii ciąży,
 • bloku porodowym,
 • połoniczo-noworodkowym,
 • ginekologicznym.

Przeszkolenie odbywa się pod nadzorem opiekuna wskazanego przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym pielęgniarka/położna odbywa przeszkolenie.

Warunkiem otrzymania skierowania na przeszkolenie jest:

 1. złożenie wniosku w przedmiotowej sprawie,
 2. posiadanie zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu,
 3. dostarczenie zaświadczenia lekarskiego dotyczącego zdolności do odbycia przeszkolenia praktycznego w zawodzie pielęgniarki/położnej.
 4. dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o posiadaniu aktualnego szczepienia przeciwko WZW typu B,
 5. dostarczenie polisy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i zakażeń po ekspozycji WZW/HIV.

Po odbyciu przeszkolenia należy zdać egzamin. Egzamin po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/położnej organizowany jest przez MOIPiP wg potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

Ramowy program przeszkolenia, sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat (przyjęty uchwałą Nr 270/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r.).

Komisja Egzaminacyjna po przeszkoleniu po przerwie dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu pielęgniarki lub położnej (powołana uchwałą nr 17/VIII/2023 Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie z dnia 19 kwietnia 2023 r.

Członkowie:
– Tadeusz Wadas,
– Iwona Malinowska-Lipień,
– Małgorzata Gądek,
– Barbara Słupska,
– Stanisław Łukasik,
– Anna Polonek,
– Bartosz Kucharski,
– Alina Zabdyr,
– Agata Kaczmarczyk,
– Wioletta Suska.

 

Wniosek o skierowanie na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu