Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Składki członkowskie

Zgodnie z art 2. ust 2. oraz na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038), każda osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu pielęgniarki czy położnej zobowiązana jest do przynależności do samorządu zawodowego , która to przynależność wiąże się z obowiązkiem opłacania składek członkowskich.

Wysokość składek członkowskich określa tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

Biorąc pod uwagę najczęstsze sposoby zatrudnienia pielęgniarek i położnych powyższa uchwała określa miesięczną składkę członkowską w wysokości:

 1. 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę albo na podstawie stosunku służbowego.
 2. Przepis pkt.1 ma zastosowanie także w przypadku pielęgniarki lub położnej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a wykonującej zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia
 3. 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla przedsiębiorstw bez wypłat z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.*

*W roku 2024 kwota obliczana na podstawie pkt 3 wynosi 58,26 zł.

Kwoty składek dla poprzednich lat:
2023 – 52,24 zł
2022 – 46,66 zł
2021 – 42,42 zł

W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie z kilku źródeł, składka członkowska powinna być naliczona z jednego źródła, tego z którego wysokość składki jest wyższa.

Składki członkowskie są płatne miesięcznie. Składki członkowskie przekazuje się na rachunek właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych do 15. dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni.

Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne:

 1. Bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy – na podstawie zaświadczenia z Urzędu Pracy
 2. Które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w okręgowej izbie, której są członkiem
 3. Wykonujące zawód wyłącznie w formie wolonatriatu
 4. Przebywające na urlopie macierzyńskim/ tacierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim
 5. Pobierające świadczenie rehabilitacyjne lub pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu
 6. Będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo/położnictwo, które nie wykonują zawodu
 7. Pobierających zasiłek chorobowy z ZUS –bez stosunku pracy
 8. Niepracujące, które posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenie przedemerytalne

Uwaga!
Samodzielne regulowanie kwoty składki w sposób niezgodny z w/w uchwałą Krajowego Zjazdu jest równoznaczne z niepłaceniem składki członkowskiej.

Tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

Składki można odprowadzać samodzielnie, poprzez wpłatę w kasie MOIPiP  lub na wskazany poniżej rachunek bankowy. Osoby zatrudnione w ramach umowy o prace mogą upoważnić swojego pracodawcę do potrącania 1% wynagrodzenia na rzecz MOIPiP.

Upoważnienie do potrącania składek na MOIPiP

Oświadczenie pielęgniarki emerytki/pielęgniarza emeryta

Wpłaty tytułem składek należy kierować na rachunek:
Krakowski Bank Spółdzielczy  20 85910007 0020 0054 9815 0009

Z podaniem w tytule przelewu: nr Prawa Wykonywania Zawodu, okres za jaki opłacana jest składka.

Gdzie znaleźć nr PWZ ? Jest to numer umieszczony na pierwszej stronie dokumentu Prawa Wykonywania Zawodu określony jako “numer zaświadczenia”;
ma wartość XXXXXXXP lub XXXXXXXA – gdzie X to kolejne cyfry 0-9.

Przykładowy opis przelewu:
„ XXXXXXXP (rzeczywisty nr PWZ), składka za styczeń 2024”

W przypadku wykonywania przelewu przez zakład pracy, obejmującego kilka osób konieczne jest przesłanie zestawienia zawierającego:  nr PWZ, oraz kwotę składki ujętych w przelewie osób.

Opinia prawna dotycząca sposobu egzekucji składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych

Wszelkie wątpliwości w kwestiach związanych ze składkami członkowskimi wyjaśnia skarbnik MOIPIP: Anna Polonek, tel. +48 887-430-013
Kontakt:
Tel. (12) 422-88-54  w.104
e-mail: skarbnik@moipip.org.pl