Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Regulamin Pracy Komisji Kształcenia

 

 

Podstawa prawna:
 

  1. Ustawa zawodach pielęgniarki i położnej, z dnia 15 lipca 2011 r.
  2. Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych, z dnia 1 lipca 2011 r.
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 roku w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.


 

§1

Komisja Kształcenia powoływana jest przez Radę Okręgową.

 

§2

Ukonstytuowanie się Komisji Kształcenia i wybór zespołów zadaniowych odbywa się na pierwszym posiedzeniu Komisji zwołanym nie później niż 1 miesiąc od dnia wyboru.

 

§3

Na pierwszym posiedzeniu ustala się częstotliwość i stale terminy spotkań.

 

§4

Posiedzenia Komisji Kształcenia odbywają się nie rzadziej niż 1 x na kwartał. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący Komisji Kształcenia, Przewodniczący MORPiP lub osoba przez niego upoważniona.

 

§5

Członkowie Komisji Kształcenia mają obowiązek uczestnictwa i czynnego udziału w posiedzeniach Komisji.

 

§6

Komisja Kształcenia po dokonaniu rozpoznania w zakresie zapotrzebowania na szkolenie podyplomowe ustala plan kształcenia podyplomowego na okres 1/2 roku kalendarzowego. Plan może ulegać modyfikacji w trakcie realizacji.

 

§7

Komisja Kształcenia przedstawia plan kształcenia na posiedzeniu Rady Okręgowej i po zaakceptowaniu umieszcza go na stronie internetowej i w piśmie „ Małopolskie Pielęgniarki i Położne”.

 

§8

Z każdego posiedzenia Komisja Kształcenia sporządza protokół i listę obecności jej członków.

 

§9

Za prawidłowy przebieg pracy Komisji odpowiada jej Przewodniczący.

 

§10

Komisja Kształcenia dokonuje oceny:
1) Organizacji kursu, szkolenia.
2) Przydatności szkolenia.
3) Wykładowców.
4) Satysfakcji uczestników.
5) Realizacji zgodnie z programem.
6) Poniesionych kosztów w przeliczeniu na 1 uczestnika kursu/szkolenia.

 

§11

Komisja Kształcenia przeprowadza kontrolę podmiotów prowadzących szkolenie wpisanych do rejestru Podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych MOIPiP.

 

§12

Komisja Kształcenia opracowuje procedurę kontroli, plan kontroli i sposób prowadzenia nadzoru nad podmiotami prowadzącymi kształcenie na terenie MOIPiP i wpisanymi do rejestru.

 

§13

Komisja Kształcenia opracowuje regulamin refundacji kosztów kształcenia podyplomowego dla członków MOIPiP.

 

§14

Komisja Kształcenia opiniuje wnioski o refundację i przedstawia je do zatwierdzenia Radzie Okręgowej.

 

§15

Komisja Kształcenia prowadzi rejestr osób, które uzyskały refundację, bądź oddelegowane zostały na szkolenie przez MORPiP.