Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Wydanie duplikatu zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu (w przypadku zagubienia, zniszczenia, kradzieży dokumentu)

W razie utraty zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu (zagubienia, zniszenia, kradzieży dokumentu), pielęgniarka/położna zobowiązana jest do bezzwłocznego zawiadomienia okręgowej rady, która wydała zaświadczenie. Rada, po przeprowadzeniu odpowiedniego postępowania, wydaje na podstawie złożonego wniosku duplikat zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.


Wniosek o wydanie duplikatu zaświadczenia, w przypadku utraty zaświadczenia