Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Uproszczony dostęp do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej

Informujemy, iż aktualnie istnieje możliwość uzyskania prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub prawa wykonywania zawodu położnej dla osób, które posiadają dyplom pielęgniarki lub położnej wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej – na podstawie zgody na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej udzielanej przez Ministra Zdrowia w drodze decyzji administracyjnej.
Przewidziano możliwość uzyskania: prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub prawa wykonywania zawodu położnej na określony zakres czynności zawodowych, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą albo warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki lub warunkowego prawa wykonywania zawodu położnej.

Poniżej link do strony www, gdzie można uzyskać szczegółowe informacje w powyższej kwestii.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/uproszczony-dostep-do-wykonywania-zawodu-pielegniarki-i-poloznej

Wniosek o przyznanie warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych

Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego, na określony zakres czynności, okres i miejsce zatrudnienia w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/położnych