Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Zapomogi Losowe, Zasiłki Statutowe, Refundacja leczenia uzdrowiskowego i turnusu rehabilitacyjnego

Komisja Socjalna przy Małopolskiej Radzie Okręgowej Pielęgniarek i Położnych przyznaje pomoc socjalną członkom  samorządu w następujących formach:

 • Zapomogi Losowe,
 • Zasiłki Statutowe,
 • Refundacje kosztów leczenia uzdrowiskowego i turnusu rehabilitacyjnego.

Pomoc socjalna przyznawana jest zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Aby wnioskować o pomoc socjalną konieczne jest złożenie w biurze MOIPiP odpowiedniego Wniosku wraz z dołączeniem stosownych dokumentów. Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem innej osoby lub nadesłać pocztą.

Załącznik nr 1 – Wniosek o przyznanie zapomogi losowej

Klauzula informacyjna – zgoda na przetwarzanie danych osobowych w przypadku wniosku z danymi osobowymi dotyczącymi członka rodziny wnioskodawcy

Załącznik nr 2 – Wniosek o przyznanie zasiłku statutowego

Załącznik nr 3 – Wniosek o refundacje kosztów leczenia uzdrowiskowego i turnusu rehabilitacyjnego

Komisja socjalna obraduje w każda pierwszą środę miesiąca o godz.13.30. Rozpatrywane są wszystkie wnioski złożone do tej godziny.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 907/VIII/2024 MORPiP z dnia 13 lutego 2024 roku

 
 
 
 

REGULAMIN KOMISJI SOCJALNEJ
przy Małopolskiej Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
(tekst jednolity)

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2011 r. Nr 174 poz. 1038 z późń. zm.),
 • ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U.2019.r. poz.1387),

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Indywidualne zdarzenie losowe – nagłe, niespodziewane, pojedyncze zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, którego nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej ostrożności – nagła choroba, wypadek.
 2. Klęska żywiołowa – zdarzenie spowodowane niszczycielskim działaniem sił przyrody do których zalicza się: powódź, huragan, gradobicie oraz inne zdarzenia: pożar, wybuch gazu, itp., skutkujące uszkodzeniem budynku mieszkalnego lub mieszkania.
 3. Długotrwała choroba – choroba wymagająca długotrwałego leczenia w tym choroby określane z medycznego punktu widzenia jako przewlekłe, nieuleczalne.
 4. Członek rodziny – małżonek oraz zstępny pierwszego stopnia, pasierb, dziecko przysposobione, małoletni, nad którym członek samorządu sprawuje opiekę lub dla którego ustanowiony został rodziną zastępczą – do ukończenia 18 roku życia, a w wypadku kontynuowania nauki i braku możliwości samodzielnego utrzymania się – do ukończenia 24 roku życia. W wypadku członków rodziny posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności niezdolnych do samodzielnej egzystencji przesłanka wieku jest wyłączona i pomoc może zostać udzielona bez względu na wiek.
 5. Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (MOIPiP) – pielęgniarka lub położna wpisana do Okręgowego Rejestru Pielęgniarek i Położnych prowadzonego przez MORPiP w Krakowie.

§ 1

 1. Fundusz Komisji Socjalnej Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych tworzą środki finansowe pochodzące ze składek członkowskich opłacanych przez członków Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (dalej MOIPiP), których wysokość określona jest w uchwale Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.
 2. Pomoc świadczona jest w formie zapomóg losowych, zasiłków statutowych oraz refundacji leczenia uzdrowiskowego i turnusu rehabilitacyjnego.
 3. Warunkiem otrzymania świadczeń, o których mowa w ust. 2 jest regularne opłacanie składek członkowskich w odpowiedniej wysokości na rzecz Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, zgodnie z obowiązującą uchwałą Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.

§ 2

 1. Komisja Socjalna wybierana jest spośród członków Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych na okres trwania kadencji.
 2. Z urzędu członkiem Komisji Socjalnej zostaje Skarbnik MOIPiP.
 3. Komisji Socjalnej przewodniczy Przewodniczący Komisji, którego w razie nieobecności zastępuje Skarbnik MOIPiP.

§ 3

 1. Komisja Socjalna przyznaje zapomogi losowe w następujących sytuacjach:
  1. zaistnienia długotrwałej choroby lub niepełnosprawności członka MOIPiP lub członka jego rodziny,
  2. zaistnienia indywidualnego zdarzenia losowego bezpośrednio dotyczącego członka MOIPiP lub członka jego rodziny,
  3. zaistnienia klęski żywiołowej w wyniku, której ucierpiał członek MOIPiP.
 2. Komisja Socjalna przyznaje zasiłki statutowe w przypadku śmierci członka MOIPiP lub śmierci członka jego rodziny.
 3. Komisja Socjalna przyznaje refundację kosztów leczenia, rehabilitacji i fizjoterapii w ramach leczenia uzdrowiskowego i turnusu rehabilitacyjnego (zwanej dalej kosztami leczenia uzdrowiskowego i turnusu rehabilitacyjnego) z wyjątkiem pobytów finansowanych ze środków publicznych, między innymi przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w przypadku łącznego spełnienia przesłanej wynikających z niniejszego regulaminu.

§ 4

 1. Z wnioskiem o przyznanie zapomogi losowej wystąpić może członek MOIPiP składając kompletny i czytelnie wypełniony wniosek zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Z wnioskiem o przyznanie zasiłku statutowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego regulaminu wystąpić może osoba uprawniona tj.: członek MOIPiP, w przypadku zgonu członka MOIPiP członek rodziny lub rodzic członka MOIPiP.
 3. Z wnioskiem o refundację kosztów leczenia uzdrowiskowego i turnusu rehabilitacyjnego wystąpić może członek MOIPiP, który łącznie spełnia następujące warunki:
  1. Posiada aktualny i pełny wpis w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych,
  2. Legitymuje się co najmniej 10-letnim stażem wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej potwierdzonym wpisem w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych.
  3. Wykonuje zawód pielęgniarki lub położnej w formie zobowiązującej do opłacania składki członkowskiej w dacie odbycia turnusu rehabilitacyjnego, złożenia wniosku i przyznania refundacji,
  4. Terminowo i w odpowiedniej wysokości opłaca składki członkowskie i na dzień odbycia turnusu rehabilitacyjnego, składania wniosku oraz przyznania refundacji nie posiada wymagalnych zobowiązań wobec MOIPiP w Krakowie z ostatnich 3 lat kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku (refundacja kosztów turnusu rehabilitacyjnego nie przysługuje osobom zwolnionym z opłacania składek członkowskich).
  5. Złoży kompletny i czytelnie wypełniony wniosek wraz z kompletem załączników zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 3 do niniejszego regulaminu.

§ 5

 1. Przyznanie i wypłata zapomogi losowej wnioskodawcy z tytułu indywidualnego zdarzenia losowego i długotrwałej choroby jest dochodem zwolnionym od podatku do kwoty uznawanej przez ustawodawcę jako zwolniona od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 26 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 2. Przyznana refundacja leczenia uzdrowiskowego i turnusu rehabilitacyjnego jest dochodem wnioskodawcy – Członka Izby i podlega rozliczeniu przez niego przy składaniu rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

§ 6

 1. Posiedzenia Komisji Socjalnej odbywają się w siedzibie MOIPiP w Krakowie przy ul. Szlak 61.
 2. Rozpatrywanie wniosków odbywa się podczas posiedzeń Komisji Socjalnej.
 3. Posiedzenia Komisji Socjalnej odbywają się nie rzadziej niż raz w miesiącu a terminy posiedzeń podane są na stronie internetowej w zakładce Komisja Socjalna.
 4. Posiedzenia Komisji Socjalnej odbywają się w obecności nie mniej niż 50% liczby członków.
 5. Z posiedzeń Komisji Socjalnej sporządzany jest protokół.
 6. Rozpatrzeniu podlegają wnioski złożone na aktualnym druku pobranym ze strony internetowej MOIPiP tj. www.moipip.org.pl lub w biurze MOIPiP.
 7. Decyzja o przyznaniu świadczeń podejmowana jest zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji Socjalnej.
 8. W przypadku stwierdzenia braku aktualizacji danych wnioskodawcy w rejestrze pielęgniarek i położnych prowadzonym przez MOIPiP w Krakowie lub powzięcia wątpliwości co do prawidłowości obliczonych i opłacanych składek członkowskich, a także w razie powzięcia innych wątpliwości w zakresie treści wniosku, złożonych załączników, braków formalnych we wniosku, Komisja Socjalna może przed rozpoznaniem wniosku żądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów i wyjaśnień.
 9. Komisja Socjalna wzywa ubiegającego się o przyznanie świadczenia do uzupełnienia wniosku w terminie 1 miesiąca.
 10. Wnioski których braki formalne nie zostały uzupełnione lub wnioski, co do których nie złożono dodatkowych wyjaśnień zgodnie z treścią wezwania Komisji Socjalnej nie podlegają rozpatrzeniu.
 11. Wniosek o zasiłek statutowy lub zapomogę losową oparty na tych samych okolicznościach faktycznych i obejmujący to samo zdarzenie oraz zakres jego wystąpienia może być złożony tylko jednokrotnie.
 12. Zapomoga losowa lub zasiłek statutowy przyznane na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub fałszywych dowodów podlegają w trybie natychmiastowym zwrotowi w całości wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, liczonymi od daty wypłaty członkowi MOIPiP środków z tego tytułu do dnia zwrotu.

§ 7

 1. Wniosek o przyznanie zapomogi losowej lub zasiłku statutowego wnioskodawca składa:
  1. osobiście w Biurze Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie,
  2. za pośrednictwem poczty,
  3. przez inną osobę upoważnioną przez wnioskodawcę na podstawie oświadczenia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie pisemnej.
 2. Wnioskodawca składa wymagane dokumenty w oryginale lub przedkłada kopie potwierdzone przez siebie za zgodność z oryginałem lub oświadczenie wnioskodawcy o zgodności dokumentów z oryginałem.
 3. W przypadku członka MOlPiP spełniającego kryteria przyznania zapomogi losowej określonej w §4 ust. 1 niniejszego regulaminu, który z powodu swojego stanu zdrowia nie może sam się podpisać, wniosek w jego imieniu może podpisać osoba upoważniona przez tego członka MOlPiP do udostępnienia mu dokumentacji medycznej na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  Osoba taka, poza wnioskiem i dokumentami wskazanymi w niniejszym regulaminie, załącza kopię upoważnienia udzielonego przez członka MOIPiP do udostępnienia jej dokumentacji medycznej.
 4. Wniosek o przyznanie zapomogi losowej należy złożyć na formularzu „Wniosek o przyznanie zapomogi losowej”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. W zależności od zdarzenia do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. zaświadczenie od pracodawcy o terminowym opłacaniu składek członkowskich w odpowiedniej wysokości do MOIPiP, a w przypadku indywidualnego odprowadzania składek poświadczenie z działu księgowości MOIPiP,
  2. zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy od daty złożenia wniosku,
  3. karty informacyjne z pobytów w szpitalu z datą wystawienia do 6 miesiecy od daty złożenia wniosku,
  4. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności członka rodziny,
  5. dokument potwierdzający uprawnienie członka MOIPiP do zwolnienia z opłacania składek członkowskich do MOIPiP na podstawie uchwały Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych,
  6. dokumenty wystawione nie wcześniej niż na 12 miesięcy od daty złożenia wniosku potwierdzające zdarzenie powstałe na skutek działania niszczycielskich sił przyrody oraz innych zdarzeń tj.: fotografie, zaświadczenie z urzędu gminy, od prezydenta, burmistrza miasta lub potwierdzenie albo protokół straży pożarnej lub zaświadczenie sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego w sprawie strat spowodowanych: powodzią, huraganem, gradobiciem, pożarem, wybuchem gazu itp. dotyczącymi budynku mieszkalnego lub mieszkania oraz dokument potwierdzający prawo ich własności.
  7. w przypadku wniosku z danymi osobowymi dotyczącymi członka rodziny wnioskodawcy należy wypełnić klauzulę informacyjną wyrażającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 5. W celu otrzymania zasiłku statutowego, wnioskodawca zobowiązany jest złożyć w terminie 6 miesięcy od daty zgonu członka MOIPiP lub daty zgonu członka rodziny “Wniosek o zasiłek statutowy“, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
  Do wniosku dołącza się oryginał aktu zgonu lub jego kopię potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.

§ 8

 1. Komisja Socjalna przyznaje zapomogę losową w kwocie do 2.000,00 zł.
 2. Zapomoga losowa może być przyznawana temu samemu wnioskodawcy nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym.
 3. Zasiłek statutowy przyznany jest tylko jeden raz, temu członkowi rodziny zmarłego członka MOIPiP, którego wniosek wpłynie jako pierwszy.
 4. Wysokość zasiłku statutowego wypłacanego na podstawie złożonego wniosku wynosi 2.000,00 zł.
 5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Komisja Socjalna może wnioskować do MORPiP o przyznanie dodatkowych środków do maksymalnej kwoty 3.000 zł.

§ 9

 1. Wniosek o refundację kosztów leczenia uzdrowiskowego i turnusu rehabilitacyjnego członek MOIPiP składa na formularzu „Wniosek o refundacje kosztów leczenia uzdrowiskowego i turnusu rehabilitacyjnego”, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. zaświadczenie od pracodawcy o terminowym opłacaniu do MOIPiP składek członkowskich w odpowiedniej wysokości, a w przypadku indywidualnego odprowadzania składek – poświadczenie z działu księgowości MOIPiP,
  2. zaświadczenie lekarskie potwierdzające chorobę członka MOIPiP i stwierdzające potrzebę leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, wydane nie dalej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  3. karta informacyjna z leczenia w ramach leczenia uzdrowiskowego lub turnusu rehabilitacyjnego,
  4. imienny dokument księgowy (faktura, rachunek) potwierdzający fakt poniesienia kosztów leczenia, rehabilitacji i fizjoterapii w ramach leczenia uzdrowiskowego lub turnusu rehabilitacyjnego.
 2. W celu otrzymania refundacji kosztów leczenia uzdrowiskowego lub turnusu rehabilitacyjnego, wnioskodawca zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie 6 miesięcy od daty zakończenia leczenia uzdrowiskowego lub turnusu rehabilitacyjnego.
 3. Komisja Socjalna przyznaje refundację kosztów leczenia uzdrowiskowego lub turnusu rehabilitacyjnego w kwocie do 1.000,00 zł, nie wyższej jednak niż kwota wynikająca z przedłożonej faktury/rachunku.
 4. Refundacja kosztów leczenia uzdrowiskowego lub turnusu rehabilitacyjnego może być przyznawana temu samemu wnioskodawcy nie częściej niż co dwa lata kalendarzowe licząc od daty złożenia wniosku.

§ 10

 1. Środki finansowe przyznane tytułem zasiłku statutowego, zapomogi losowej oraz refundacji kosztów leczenia uzdrowiskowego i turnusu rehabilitacyjnego wypłacane są przelewem na numer rachunku bankowego wskazany przez wnioskodawcę we wniosku.
 2. W przypadku braku posiadania rachunku bankowego przyznaną kwotę wnioskodawca zobowiązany jest odebrać osobiście w siedzibie Biura MOIPiP w terminie 30 dni od dnia ich przyznania.

§ 11

 1. Członkowie Komisji Socjalnej oraz członkowie Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych uzyskanych w związku z rozpatrywanymi wnioskami o uzyskanie pomocy Komisji Socjalnej.
 2. Członkowie Komisji Socjalnej oraz członkowie Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie przetwarzają dane osobowe uzyskane w związku z rozpatrywanymi wnioskami o uzyskanie pomocy na podstawie pisemnego upoważnienia Przewodniczącego Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie jako administratora danych osobowych.
 3. Obsługę kancelaryjną Komisji Socjalnej prowadzi Biuro MOIPiP
 4. Pracownicy Biura Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie są zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych uzyskanych w związku z obsługą kancelaryjną Komisji Socjalnej.
 5. Wszelka dokumentacja związana z rozpatrywanymi wnioskami przechowywana jest w sekretariacie, w siedzibie MOIPiP w Krakowie przy ulicy Szlak 61 i tam archiwizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Po wymaganym okresie przechowywania dokumentacja jest niszczona.
 7. Dane osobowe członków samorządu oraz członków ich rodzin są przetwarzane na podstawie i zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowi integralną część załącznika numer 1 – wniosku o przyznanie zapomogi losowej oraz załącznika numer 2 – wniosku o przyznanie zasiłku statutowego. Klauzula o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych członka rodziny wnioskującego o przyznanie pomocy stanowi załącznik numer 3 do niniejszego regulaminu.
 8. Dane osób wnioskujących o pomoc do Komisji Socjalnej są przetwarzane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Krakowie oraz działających w jej imieniu i z jej upoważnienia członków Komisji Socjalnej, zobowiązanych do zachowania w tajemnicy danych w okresie wykonywania w/w funkcji oraz po jej zakończeniu. Administratorem danych jest Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie.
 9. Dane osób wnioskujących o pomoc do Komisji Socjalnej są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji prawidłowego wykonania zadań wynikających z ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych oraz niniejszego regulaminu.
 10. Osoby wnioskujące o pomoc i przekazując swoje dane w formie wniosku, oświadczeń oraz przedstawiając dokumenty zawierające dane osobowe wyrażają jednocześnie zgodę na przetwarzanie zawartych tam danych w celu rozpoznania wniosku o pomoc socjalną.
 11. Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie oraz członkowie ich rodzin, którzy podali swoje dane osobowe w związku ze złożonym wnioskiem mają prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, żądania sprostowania lub usunięcia danych albo ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora, sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

§ 12

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie zastrzega sobie prawo czasowego wstrzymania wypłat świadczeń w zależności od środków finansowych pozostających w dyspozycji Komisji Socjalnej.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Krakowie lub Prezydium Okręgowej Rady.

§ 14

 1. Zmieniony Regulamin komisji socjalnej obowiązuje od dnia 13 lutego 2024 roku.
 2. Refundacja kosztów leczenia uzdrowiskowego i turnusu rehabilitacyjnego obejmuje świadczenia udzielone od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu.

SEKRETARZ
Małopolskiej Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych

(-) Stanisław Łukasik

 

PRZEWODNICZĄCY
Małopolskiej Okręgowej Rady
Pielęgniarek i Położnych

(-) Tadeusz Wadas