Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Regulamin kwalifikacji na kształcenie

 

Załącznik do uchwały nr 120/VII/2016

 

REGULAMIN KWALIFIKACJI NA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE

PROWADZONE PRZEZ MAŁOPOLSKĄ OKRĘGOWĄ IZBĘ PIELĘGNIAREK POŁOŻNYCH


Zatwierdzony uchwałą nr 120/VII/2016
Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 stycznia 2016 roku

Podstawa prawna:
1. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 roku (Dz. U. Nr 174, poz.1039 z późn. zm.).
2. Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 roku (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.).
3. Rozporządzenie Ministra zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych z dnia 29 października 2003 roku (Dz. U. Nr 197, poz. 1923).


§ 1

1. Pielęgniarki i położne, posiadające prawo wykonywania zawodu uprawnione są do korzystania z następujących rodzajów kształcenia podyplomowego organizowanego przez Małopolską Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych:

1. szkolenia specjalizacyjne,
2. kursy kwalifikacyjne,
3. kursy specjalistyczne,
4. kursy dokształcające.

2. Kwalifikacja na kształcenie podyplomowe wymienione w § 1 dotyczy pielęgniarek i położnych spełniających wymagania zawarte w ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r., w szczególności:

1) do specjalizacji może przystąpić pielęgniarka lub położna która:

a) posiada prawo wykonywania zawodu,
b) pracowała w zawodzie co najmniej przez 2 lata w okresie ostatnich 5 lat,
c) została dopuszczona po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego.

2) do kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka lub położna która:

a) posiada prawo wykonywania zawodu,
b) posiada co najmniej 6 – miesięczny staż pracy w zawodzie,
c) została dopuszczona po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,

3) do kursu specjalistycznego może przystąpić pielęgniarka lub położna która:

a) posiada prawo wykonywania zawodu,
b) została dopuszczona po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego,

3. Kwalifikacja na kształcenie podyplomowe ze środków unijnych lub ministerialnych odbywa się na podstawie odrębnego regulaminu właściwego dla danego projektu.


§ 2

1. Pielęgniarka/położna ubiegająca się o rozpoczęcie kształcenia podyplomowego składa kwestionariusz zgłoszeniowy w dziale kształcenia MOIPiP w wyznaczonym terminie naboru.
2. Kwestionariusz zgłoszeniowy jest załącznikiem do regulaminu kwalifikacji na kształcenie podyplomowe prowadzone przez MOIPiP w Krakowie.
3. Do kwestionariusza zgłoszeniowego należy dołączyć:

1. kserokopię pierwszej strony prawa wykonywania zawodu, a przypadku zmiany nazwiska lub zmiany wpisu do rejestru również kserokopie tych stron prawa wykonywania zawodu,
2. w przypadku szkolenia specjalizacyjnego zaświadczenie o posiadanym stażu pracy na oddzielnym druku,
3. kwestionariusze oraz załączniki do szkoleń z funduszy unijnych lub/i środków publicznych są odrębne i stanowią załącznik do danego projektu.

Dokumenty złożone po terminie naboru, niekompletne, nieczytelnie wypełnione  nie będą przyjmowane i rozpatrywane.

 
§ 3

1. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza powołana przez organizatora komisja kwalifikacyjna.
2. Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

1. ocenę na podstawie przedstawionej dokumentacji, czy pielęgniarka/położna spełnia wymagania zawarte w Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011r. oraz Regulaminie kwalifikacji na kształcenie podyplomowe prowadzone przez MOIPiP w Krakowie,
2. przeprowadzenie egzaminu wstępnego, gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest większa od liczby miejsc szkoleniowych, zgodnie z regulaminem kwalifikacji (dotyczy kursów kwalifikacyjnych i specjalizacji),
3. sporządzenie protokołu z kwalifikacji na szkolenie.

3. W przypadku szkolenia realizowanego z dofinansowaniem ze środków publicznych lub środków unijnych kwalifikacja odbywa się na podstawie regulaminów wymaganych przez organ dofinansujący.
4. Postępowanie kwalifikacyjne na poszczególne formy kształcenia uwzględnia wymagania wynikające z programów kształcenia poszczególnych kursów.

 
§ 4

1. Pielęgniarki i położne, członkowie Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych (MOIPiP) mają prawo do bezpłatnego korzystania z kształcenia podyplomowego organizowanego z funduszy MOIPiP po spełnieniu następujących warunków:

1.1 Częstotliwość odbywanych szkoleń nie może być większa niż:

1. dla szkoleń specjalizacyjnych organizowanych z funduszy MOIPiP – jedno szkolenie w całym okresie przynależności do MOIPiP,
2. dla kursów kwalifikacyjnych –  trzy kursy kwalifikacyjne w całym okresie przynależności do MOIPiP, nie częściej niż jeden raz na 2 lata,
3. dla kursów specjalistycznych –  nie częściej niż dwa kursy specjalistyczne w roku.

Za okres rozliczeniowy przyjmuje się rok kalendarzowy, biorąc pod uwagę datę rozpoczęcia kursu.

1.2. Przynależność do MOIPiP przed złożeniem wniosku przez co najmniej:

 1. 6 miesięcy dla kursu kwalifikacyjnego,
 2. 24 miesiące dla szkolenia specjalizacyjnego.

1.3 Regularne opłacanie składki członkowskiej na rzecz Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych przed złożeniem wniosku, zgodnie z zapisami obowiązującej uchwały Krajowego Zjazdu.

1.4. Pielęgniarki i położne nie opłacające składek członkowskich, pod warunkiem uzupełnienia należnych zaległych składek za okres, co najmniej 3 lat wstecz.

1.5. Pielęgniarki i położne zwolnione na mocy uchwały Krajowego Zjazdu z płacenia składek na rzecz samorządu tj. osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy lub osoby przebywające na urlopie wychowawczym lub zasiłku rehabilitacyjnym, przedstawiają zaświadczenie uprawniające do zwolnienia oraz poświadczenie odprowadzania składki na rzecz MOIPiP z okresu obowiązku regularnego opłacania składki.

1.6 Pielęgniarki i położne zmieniające przynależność do Izby i  wpisujące się do rejestru MOIPiP z obszaru działania innej Izby, po dostarczeniu zaświadczenia o regularnym odprowadzaniu składek na poczet poprzedniej Izby. Zapisy ust. 1.1 do 1.5 stosują się odpowiednio do pielęgniarek i położnych zmieniających przynależność do Izby.

 
§ 5

W uzasadnionych przypadkach MOIPiP może organizować kursy i szkolenia skierowane do wybranych grup pielęgniarek i położnych.

 

§ 6

1. Pielęgniarki i położne nie spełniające warunków zawartych w § 4 niniejszego regulaminu, a także nie będące członkami MOIPiP mogą odpłatnie odbywać szkolenia podyplomowe organizowane przez MOIPiP.
2. Wysokość opłaty za poszczególne rodzaje szkoleń ustala uchwałą Rada Okręgowa na podstawie kosztorysu szkolenia.

 
§ 7

Równoczasowo pielęgniarka/położna może być bezpłatnie (w trybie § 4 niniejszego regulaminu) uczestnikiem tyko jednego z możliwych form kształcenia podyplomowego organizowanego przez MOIPiP.

1. Pkt 1. nie dotyczy kursu specjalistycznego wymaganego programem szkolenia specjalizacyjnego.
2. Przerwanie odbywania szkolenia lub nieprzystąpienie do egzaminu końcowego bez uzasadnionych przyczyn skutkuje koniecznością pokrycia przez rezygnującą pielęgniarkę/położną kosztów szkolenia.