Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe

 

Zgodnie z art. 76 ust. 5 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz. U. Nr 174, 1039, “Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4, wynosi 6% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego.”) opłata za wpis do Rejestru Podmiotów Prowadzących Kształcenie Podyplomowe Pielęgniarek i Położnych w 2024 roku wynosi: 447,00 zł.