Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Kontrola praktyk

Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych na terenie swojej właściwości jest uprawniona do prowadzenia kontroli praktyk pielęgniarek i położnych w zakresie zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa. Z przeprowadzonych czynności kontrolnych sporządza się protokół. W razie wykrycia nieprawidłowości okręgowa rada wydaje zalecenia pokontrolne albo wykreśla praktykę z rejestru.

 

OBOWIĄZEK AKTUALIZACJI DANYCH DOTYCZĄCYCH UBEZPIECZENIA OC PRAKTYK ZAWODOWYCH

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych przypomina wszystkim pielęgniarkom i położnym prowadzącym działalność gospodarczą i wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą o obowiązku zgłaszania organowi prowadzącemu rejestr wszelkich zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

W szczególności zwracamy uwagę na obowiązek corocznej aktualizacji danych dotyczących ubezpieczenia OC

W przypadku niezgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w powyższym terminie, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej, nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wykreślić praktykę z rejestru.