Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Instrukcja rejestracji praktyki indywidualnej pielęgniarki/położnej w systemie teleinformatycznym RPWDL

Instrukcja składania wniosku w systemie (RPWDL)
Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

https://rpwdl.ezdrowie.gov.pl

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6.12.2012 r. zmieniającym rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru, które weszło w życie z dniem 10.12.2012 r., termin składania wniosków do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w formie papierowej upłynął w dniu 31 marca 2013 r.

Od tej daty możliwe jest składanie wniosków wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą platformy internetowej RPWDL.

Warunkiem do złożenia wniosku za pomocą platformy RPWDL jest posiadanie aktywnego konta na tej platformie oraz posiadanie stosownego narzędzia autoryzacyjnego, tj. certyfikatu bezpiecznego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego na ePUAP.

Brak podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP oznaczać będzie brak możliwości składania wniosków w RPWDL dotyczących rejestracji,  wykreślenia praktyki lub dokonania zmian w rejestrze.