Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Wygaśnięcie prawa wykonywania zawodu

 

Prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej wygasa w razie:

  1. śmierci,
  2. zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu,
  3. utraty obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa członkowskiego UE,
  4. utraty prawa stałego pobytu,
  5. cofnięcia statusu rezydenta długoterminowego WE
  6. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  7. upływu czasu na jaki zostało przyznane,
  8. utraty prawa wykonywania zawodu w wyniku prawomocnego orzeczenia przez sąd pielęgniarek i położnych lub orzeczonego przez sąd środka karnego polegającego na zakazie wykonywania zawodu.

Wygaśnięcie prawa wykonywania zawodu albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu powoduje wykreślenie z rejestru właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych, której członkiem była pielęgniarka/położna.