Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Regulamin refundacji kosztów kształcenia – wniosek o refundację

Regulamin refundacji kosztów kształcenia – wniosek o refundację


Załącznik do uchwały nr 161/VIII/2023 z dnia 22 maja 2023 r.

 

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
PODYPLOMOWEGO CZŁONKÓW MOIPiP  W KRAKOWIE

Zatwierdzony uchwałą nr 1650/VII/2019 Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 12 lutego 2019 roku.
Zmieniony uchwałą nr 161/VIII/2023 Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia  22 maja 2023 r.

Podstawa prawna:
 1. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011. Nr 174, poz.1039 z późn. zm.).
 2. Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011, Nr 174, poz.1038 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2016, poz. 1761).

§1. REGULACJE WSTĘPNE

 1. Członkowie Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie mają prawo ubiegać się o częściową refundację poniesionych kosztów w związku z realizacją kształcenia podyplomowego, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Wysokość funduszu przeznaczonego na refundację kształcenia i doskonalenia zawodowego członków Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych określa na każdy rok kalendarzowy oraz na pierwszy kwartał następnego roku kalendarzowego uchwała budżetowa Okręgowego Zjazdu Delegatów MOIPiP.
 3. Fundusz przeznaczony na refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych pochodzi ze składek członków samorządu.
 4. Funduszem, o którym mowa w pkt 2 i pkt 3, dysponuje Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych.
 5. Refundacja kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych może ulec zawieszeniu w chwili wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym, a zobowiązania finansowe zostaną przeniesione do realizacji na kolejny rok budżetowy wg kolejności złożonych wniosków.
 6. Refundacja nie przysługuje osobom odbywającym szkolenia organizowane w ramach projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, ze środków publicznych lub organizowanych lub współorganizowanych przez MOIPiP.
 7. Refundacji podlegają wyłącznie koszty udziału w kształceniu podyplomowym, refundacja nie obejmuje pozostałych kosztów, w tym w szczególności kosztów dojazdu oraz noclegu, z zastrzeżeniem §3 ust. 2.
 8. Wnioski o refundację kosztów kształcenia rozpatrywane są przez działającą przy MORPiP Komisję Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.
 9. Refundacja kosztów kształcenia podyplomowego przyznawana jest decyzją Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych lub jej Prezydium na wniosek Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.

§2. WARUNKI UZYSKANIA REFUNDACJI

 1. Refundacji podlegają koszty następujących form kształcenia podyplomowego:
  1. Szkolenia specjalizacyjne prowadzone przez organizatorów, którzy posiadają wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych i inne podmioty uprawnione odrębnymi przepisami. Z refundacji szkolenia specjalizacyjnego można skorzystać tylko jeden raz w okresie przynależności do MOIPiP, pod warunkiem nie uczestniczenia w szkoleniu specjalizacyjnym realizowanym ze środków MOIPiP. Otrzymanie refundacji szkolenia specjalizacyjnego uniemożliwia bezpłatne uczestniczenie w/w formie szkolenia organizowanego lub współorganizowanego ze środków MOIPiP.
  2. Kursy kwalifikacyjne prowadzone przez organizatorów posiadających wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych i inne podmioty uprawnione odrębnymi przepisami. Łącznie z refundacji kursów kwalifikacyjnych oraz uczestniczenia w kursach kwalifikacyjnych organizowanych ze środków MOIPiP można korzystać trzy razy w okresie przynależności do MOIPiP.
  3. Kursy specjalistyczne i dokształcające prowadzone przez organizatorów, którzy posiadają wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych i inne podmioty uprawnione odrębnymi przepisami.
  4. Konferencje, sympozja, kongresy, zjazdy, seminaria naukowe, szkolenia oraz kursy które mają związek z wykonywaniem zawodu pielęgniarki / położnej.
 2. O refundację kosztów kształcenia podyplomowego mogą ubiegać się członkowie Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych regularnie opłacający składkę członkowską i nieposiadający zaległości w opłacaniu składki członkowskiej na dzień złożenia wniosku oraz posiadający zaktualizowane dane w rejestrze MOIPiP. Pielęgniarka lub położna, która nie spełnia tych wymagań zobowiązana jest do wyliczenia i opłacenia we własnym zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych od wartości uzyskanej refundacji.
  Pielęgniarka/pielęgniarz lub położna/położny, posiadający zaległości w opłacaniu składek mogą ubiegać się o refundację kosztów kształcenia po uregulowaniu zaległości i po upływie 12 miesięcy regularnego odprowadzania składek od czasu ich uregulowania.
 3. Refundacja kosztów kształcenia jest zależna od okresu przynależności do Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych członka ubiegającego się o refundację. Okres przynależności dla poszczególnych form kształcenia wynosi:
  1. Szkolenia specjalizacyjne – przynależność do MOIPiP co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc rozpoczęcia specjalizacji.
  2. Kursy kwalifikacyjne – przynależność do MOIPiP co najmniej 6 miesięcy poprzedzające miesiąc, w którym rozpoczęto kurs.
  3. Kursy specjalistyczne i dokształcające – przynależność do MOIPiP co najmniej 1 pełny miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym rozpoczęto kurs,
  4. Inne formy kształcenia (określone w § 2 ust. 1 p. 4) potrzebne do realizacji zadań na zajmowanym stanowisku pracy pielęgniarki lub położnej – przynależność do MOIPiP co najmniej 6 miesięcy poprzedzające miesiąc, w którym rozpoczęto szkolenie.
 4. Osoby, zwolnione z opłacania składek zgodnie z obowiązującą uchwałą Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej, mogą korzystać z refundacji po udokumentowaniu wymienionych w powyższej uchwale okresów zwolnienia.
 
§3. WYSOKOŚĆ REFUNDACJI
 1. Członkowie Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, którzy ponieśli koszty udziału w określonej formie szkolenia lub doskonalenia zawodowego, mogą ubiegać się o refundację przyznawaną jednorazowo po zakończeniu szkolenia w wysokości:
  1. do 50% kosztów szkolenia specjalizacyjnego, jednak nie więcej niż 1500 zł,
  2. do 50% kosztów kursu kwalifikacyjnego, jednak nie więcej niż 600 zł,
  3. do 50% kosztów kursu specjalistycznego, jednak nie więcej niż 200 zł,
  4. do 50% kosztów kursu dokształcającego, jednak nie więcej niż 100 zł,
  5. do 50% kosztów kursów/szkoleń mających zastosowanie w realizacji zadań na zajmowanym stanowisku pracy pielęgniarki / położnej, jednak nie więcej niż 500 zł,
 2. Członkowie Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, którzy ponieśli koszty udziału w konferencji, sympozjum, kongresie, zjeździe, seminarium naukowym, mogą ubiegać się o refundację poniesionych kosztów do łącznej kwoty refundacji 1500 zł w ciągu jednego roku. Roczny okres rozliczeniowy liczony jest jako rok kalendarzowy. W tym przypadku koszty refundacji obejmują koszt dojazdu (bilety komunikacji zbiorowej – bus, autobus, pociąg) oraz noclegu (imienna faktura opłaty za zakwaterowanie).
 3. Refundacja przekazana zostaje na rachunek bankowy wskazany przez wnioskodawcę we wniosku. W sytuacjach wyjątkowych, po wcześniejszym uzgodnieniu z działem księgowości MOIPiP, refundacja może być wypłacona w kasie, w terminie nie później niż jeden miesiąc od jej przyznania.
§4. ZASADY REFUNDACJI
 1. Częściowa refundacja poniesionych kosztów w związku z realizacją danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego jest przyznawana wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej.
 2. Formularz wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski sporządzone na formularzu, dokładnie i czytelnie wypełnione /drukowanymi literami, długopisem lub piórem/ zawierające wymagane i określone poniżej załączniki.
 4. Do wniosku o refundację należy dołączyć:
  1. dowód wpłaty dokonanej na rzecz organizatora kształcenia – oryginał rachunku lub faktury wystawionej na osobę wnioskującą o refundację,
  2. dokument potwierdzający regularne opłacanie składki członkowskiej na rzecz samorządu zawodowego w okresie ostatnich trzech lat, wystawiony przez pracodawcę, albo skarbnika MOIPiP jeżeli zawód wykonywany jest w innej formie niż w ramach stosunku pracy,
  3. kopię certyfikatu, zaświadczenia lub dyplomu ukończenia szkolenia,
  4. zaświadczenie wystawione przez pracodawcę lub zleceniodawcę zawierające oświadczenie, czy pracodawca lub zleceniodawca udzielił wnioskodawcy refundacji lub dofinansowania kosztów kształcenia lub doskonalenia zawodowego, o refundację których składa wnioskujący.
 5. Rozpatrzeniu podlegają wnioski o refundację złożone wraz z wymaganymi załącznikami po ukończeniu danej formy kształcenia podyplomowego w sekretariacie biura Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty wydania certyfikatu, dyplomu lub zaświadczenia o ukończeniu/udziale w szkoleniu. Wnioski mogą być także składane drogą pocztową poprzez wysłanie listu poleconego. W przypadku wniosków składanych pocztą za dzień złożenia wniosku przyjmuje się datę stempla pocztowego.
 6. Refundacja nie obejmuje tych kursów i specjalizacji, które w momencie rozpoczęcia danej formy kształcenia przez wnioskodawcę były realizowane przez MOIPiP lub były objęte Planem Kształcenia opracowanym przez Komisję Kształcenia MORPiP, dostępnym na stronie MOIPiP w Krakowie i w siedzibie Izby. Refundacja nie obejmuje również szkoleń, sympozjów, zjazdów i konferencji, których organizatorem lub współorganizatorem była MOIPiP.
 
§5. TRYB ODWOŁAWCZY.
 1. Odwołanie od negatywnej decyzji Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w przedmiocie refundacji kosztów kształcenia podyplomowego rozpatruje Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Krakowie. Odwołanie należy sporządzić w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem i złożyć w Biurze MOIPiP w Krakowie w terminie 14 dni od daty doręczenia wnioskodawcy pisma z odmową refundacji. Przesyłkę z odmową przesłaną na adres wskazany we wniosku o refundację dwukrotnie awizowaną i nie podjętą przez adresata w terminie uznaje się za doręczoną w ostatnim dniu, w którym przesyłka ta mogła zostać odebrana przez adresata. do Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
 2. Odwołanie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, podlega rozpatrzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady Okręgowej MOIPiP. Wnioski o refundację złożone w dniu posiedzenia Rady Okręgowej MOIPiP mogą być rozpoznane na kolejnym posiedzeniu Rady.
 3. Decyzja Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie udzielenia lub odmowy refundacji danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego jest ostateczna.
 
§6. PRZEPISY KOŃCOWE.
 1. W indywidualnych sprawach, dotyczących między innymi delegowania członków MOIPiP na zjazdy, szkolenia, konferencje i sympozja oraz innych nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych lub jej Prezydium.