253022058_587619789214082_4328708234989450446_n
Kolegium pielęgniarek i położnych rodzinnych w Polsce
Oddział terenowy w Krakowie

Status

Wyciąg ze statutu Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce:
§ 10


Celem Kolegium jest:

 1. Opiniowanie programów kształcenia podyplomowego.
 2. Integracja osób zajmujących się zagadnieniami pielęgniarstwa rodzinnego i wspieranie aktywności naukowej w tej dziedzinie.
 3. Wspieranie prac badawczych z zakresu teorii i praktyki pielęgniarstwa rodzinnego oraz wymiana doświadczeń z innymi organizacjami pielęgniarskimi w kraju i za granicą.
 4. Inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do opracowywania i stałego doskonalenia przepisów prawnych regulujących działalność pielęgniarek i położnych rodzinnych.
 5. Współpraca z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych mająca na celu podnoszenie i utrzymanie wysokiej jakości świadczeń zawodowych – pielęgniarskich i położniczych w podstawowej opiece zdrowotnej.
 6. Udział w kształtowaniu i doskonaleniu modelu podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce w oparciu o nowe akty prawne
§ 11

Kolegium swoje cele realizuje poprzez:

 1. Promowanie i opracowywanie wspólnie z samorządem pielęgniarek i położnych oraz innymi instytucjami zasad i treści kształcenia oraz doskonalenia podyplomowego pielęgniarek i położnych rodzinnych.
 2. Opracowanie i opiniowanie standardów oraz zasad dotyczących organizacji i dokumentacji pracy a także form finansowania pielęgniarek i położnych rodzinnych.
 3. Opracowywanie standardów w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa rodzinnego.
 4. Opracowywanie i publikowanie materiałów o charakterze dydaktycznym i naukowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Inicjowanie i współudział w prowadzeniu badań naukowych.
 6. Współpracę ze wszystkimi instytucjami, samorządami i organizacjami profesjonalnymi krajowymi i zagranicznymi.
 7. Promowanie zawodu pielęgniarek i położnych rodzinnych ich rangi społeczno-zawodowej.

 

§ 12

Kolegium realizuje swoje cele zgodnie z obowiązującym prawem a zwłaszcza ustawą z dnia 7 kwietnia 1998 prawo o stowarzyszeniach i niniejszym Statutem.