Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

DODATKOWE UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU WYKONYWANIA ZAWODU PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

NA ROK 2023/2024

Informujemy, że Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych zawarła umowę na grupowe dodatkowe ubezpieczenie członków Izby od odpowiedzialności cywilnej pielęgniarek i położnych.

Ochrona ubezpieczeniowa działa od 15.05.2023 r. do 14.05.2024 r. z sumą ubezpieczenia na każdego członka w wysokości 100. 000,00 zł.

Dobrowolne, dodatkowe ubezpieczenie opłacane przez MOIPIP z sumą gwarancyjną w odniesieniu do każdego Ubezpieczonego wynosi 100 000 zł na jedno zdarzenie oraz 100 000 zł na wszystkie zdarzenia

Zakres ubezpieczenia:
Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobom trzecim w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego działalności leczniczej lub wykonywaniem zawodu pielęgniarki i położnej.
Za odpowiedzialność cywilną zawodową rozumie się odpowiedzialność za szkody związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki lub położnej.

Warunki szczególne:

Ubezpieczony:
Pielęgniarki i położne będące członkami Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.

W razie szkody na MOIPiP ciąży obowiązek udokumentowania, że dana pielęgniarka była członkiem Izby i opłaciła składkę członkowską.

PZU udziela ochrony ubezpieczeniowej w granicach odpowiedzialności ustawowej ubezpieczonego z tytułu czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) lub z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania (odpowiedzialność kontraktowa).

Dodatkowe rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej:

 • Ubezpieczenie dla osób fizycznych wykonujących zawód pielęgniarki lub położnej niezależnie od formy jego wykonywania.
 • Wynikające z naruszenia praw pacjenta.
 • Spowodowane niesieniem pierwszej pomocy medycznej.
 • Szkody wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa.
 • Szkody wynikłe z przeniesienia chorób zakaźnych /w tym HIV ,WZW i koronawirus/.
 • W ramach sumy gwarancyjnej PZU S.A. zobowiązany jest do pokrycia kosztów obrony w związku ze zgłoszonymi roszczeniami odszkodowawczymi(pokryte będą koszty obrony sądowe przed roszczeniami poszkodowanego, koszty postępowania ekspertów do 100.000,00 zł).
 • Włączenie szkód rzeczowych z limitem 10.000zł na wszystkie zdarzenia.

Postępowanie ubezpieczonego w razie powstania szkody

W razie zajścia zdarzenia, które może spowodować roszczenia ze strony poszkodowanego, ubezpieczony jest zobowiązany niezwłocznie po uzyskaniu informacji o powstaniu szkody powiadomić Brokera: Barbarę Karpińską-Gamma Ray Broker, reprezentującą ubezpieczonego wobec PZU S.A. w procesie likwidacji szkody.
Kontakt do Brokera:
mobil : +48 501 021 154
e-mail: barbarakarpinska.broker@op.pl, b.karpinska@gammaray.pl

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC – SKŁADKA- 60ZŁ
(indywidualnej praktyki pielęgniarskiej i położniczej)

Postępowanie ubezpieczonego w przypadku korzystania z preferencji w zakresie zawierania innych ubezpieczeń:

Osoby objęte ochroną w ramach niniejszego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej są uprawnione do korzystania z preferencji przy zawieraniu dodatkowego, ubezpieczenia OC indywidualnej praktyki pielęgniarskiej i położniczej – składka roczna 60 zł.
SG i zakres zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów (SG 30 000/150 000 euro )

Osoba pragnąca skorzystać z powyższych preferencji powinna zgłosić się do:
Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w celu uzyskania zaświadczenia uprawniającego do korzystania z preferencji objętych niniejszą umową .

Żeby otrzymać polisę należy przesłać na adres b.karpinska@gammaray.pl
Może być przez formatkę lub w mailu w tabeli:

Zgłoszenie do polisy plik *.pdf

ZGŁOSZENIE DO POLISY – Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

 1. pełna nazwa / imię i nazwisko ……………………………………………………………..
 2. okres ubezpieczenia od……………….. do……………………….
 3. KOD ………………..
 4. MIASTO ………………..
 5. ULICA ………………..
 6. NR DOMU/MIESZKANIE ………………..
 7. PESEL ………………..
 8. REGON ………………..
 9. PIELĘGNIARKA CZY POŁOŻNA ………………..
 10. NR REJESTRU RPWDL 12-CYFROWY ………………..
 11. forma wykonywania zawodu: indywidualna praktyka ………………..
 12. forma wykonywania zawodu: umowa cywilno-prawna ………………..
 13. forma wykonywania zawodu: umowa o pracę ………………..
 14. Czy Ubezpieczony posiada tytuł doktora nauk medycznych? ………………..
 15. szkody 3 lata /jakie szkody/ wypłaty

Powyższe dane są niezbędne do wystawienia polisy.