Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Zapomogi emerytalne

 • Zapomoga emerytalna obowiązuje pielęgniarki/położne będące członkami MOIPiP, które uzyskały prawo do świadczeń emerytalnych od 2019 roku.
 • Zgodnie z regulaminem obowiązującym od 11 sierpnia 2020 r. osoby, które przeszły na świadczenia  emerytalne powinny złożyć wniosek do 6 miesięcy od otrzymania decyzji o świadczeniach emerytalnych, po tym terminie wnioski będą rozpatrywane negatywnie. Zgodnie z powyższym osoby, które przeszły na świadczenia  emerytalne w 2019 roku i do 10 sierpnia 2020 roku powinny złożyć wniosek do 11.02.2021r., po tym terminie wnioski będą rozpatrywane negatywnie.
 • Osoby, które uzyskały świadczenia emerytalne w 2020 roku po 10 sierpnia powinny złożyć wniosek do  6 miesięcy od uzyskania decyzji o świadczeniach emerytalnych, po tym terminie wnioski będą rozpatrywane negatywnie.
 • Osoby przechodzące na świadczenia emerytalne od 2021 roku mogą składać wnioski na bieżąco, z zachowaniem 6 miesięcznego terminu od dnia uzyskania decyzji o świadczeniach emerytalnych.

 

Wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi emerytalnej dla członków MOIPiP w Krakowie
wraz z informacją do celów podatkowych

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 205/VIII/2023 MORPiP w Krakowie z dnia 20 czerwca 2023 roku

Regulamin przyznawania jednorazowej zapomogi emerytalnej
dla członków MOIPiP w Krakowie

§ 1

 1. Zapomoga emerytalna przysługuje członkowi MOIPiP, który nabywa prawo do świadczenia emerytalnego oraz spełnia warunki niniejszego regulaminu.
 2. Zapomoga wypłacana jest jednorazowo w związku z uzyskaniem przez członka MOIPiP prawa do świadczenia emerytalnego.
 3. Wysokość zapomogi emerytalnej wynosi 1500 zł.
 4. Decyzję w sprawie przyznania i wypłaty jednorazowej zapomogi emerytalnej podejmuje Komisja Socjalna przy Małopolskiej Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Krakowie.

§ 2

Zapomogę emerytalną może otrzymać członek MOIPIP w Krakowie, który:

 1. Nabył prawo do świadczenia emerytalnego potwierdzone prawomocną decyzją właściwego organu emerytalnego,
 2. Jest wpisany do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych prowadzonego przez Małopolską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Krakowie co najmniej od 3 ostatnich lat przed złożeniem wniosku o zapomogę emerytalną,
 3. Opłaca regularnie składkę na samorząd zawodowy w okresie 3 ostatnich lat przez złożeniem wniosku o zapomogę emerytalną lub korzystał ze zwolnienia z tytułu okoliczności przewidzianych w przepisach regulujących opłacanie składki.
 4. Złożył prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie zapomogi emerytalnej wraz z wymaganymi dokumentami.

§ 3

 1. W celu otrzymania zapomogi emerytalnej członek MOIPiP spełniający warunki dla przyznania tej zapomogi emerytalnej składa wniosek, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek należy wypełnić komputerowo lub czytelnie długopisem drukowanymi literami.
 2. We wniosku wnioskodawca składa pod rygorem odpowiedzialności karnej z tytułu art. 286 kodeksu karnego oświadczenia o regularnym opłacaniu składek na samorząd zawodowy w okresie ostatnich trzech lat przed złożeniem wniosku, o prawdziwości przedstawionych informacji i zaświadczeń, o prawomocności decyzji o przyznaniu prawa do świadczenia emerytalnego.
 3. Do wniosku należy dołączyć:
  1. Potwierdzoną przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem kserokopię decyzji o przyznaniu prawa do emerytury,
  2. Oryginał lub potwierdzony przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem dokument potwierdzający regularne opłacanie składki członkowskiej na samorząd zawodowy (zaświadczenie wystawione przez pracodawcę lub potwierdzenia przelewów składek członkowskich na MOIPiP),
  3. w przypadku osób zwolnionych z opłacania składki członkowskiej –dokumenty potwierdzające prawo do uzyskania zwolnienia w oryginale lub kopii potwierdzonej przez wnioskodawcę za zgodność z oryginałem.
 4. skreślony
 5. Badanie formalne wniosku należy do kompetencji Komisji Socjalnej.
 6. Wniosek niekompletny lub niewłaściwie wypełniony będzie zwracany wnioskodawcy wraz z wezwaniem do uzupełnienia braków w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do uzupełnienia braków. Wnioskodawca może uzupełnić wskazane w wezwaniu braki formalne wniosku i złożyć go w biurze MOIPiP w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. Wniosek poprawiony lub uzupełniony w terminie wywołuje skutki od chwili jego pierwotnego wniesienia. Nieuzupełnienie braków w terminie skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Za równoznaczne ze złożeniem uzupełnienia braków formalnych wniosku w biurze MOIPiP uznaje się nadanie wniosku listem poleconym na prawidłowy adres MOIPiP w Krakowie, za datę złożenia wniosku uznaje się wówczas datę stempla pocztowego.

§ 4

 1. Wniosek o jednorazową zapomogę emerytalną może złożyć wyłącznie uprawniony członek MOIPiP.
 2. Osobą uprawnioną do odbioru zapomogi jest wyłącznie wnioskujący członek MOIPiP w Krakowie.
 3. Członek MOIPiP może skorzystać z zapomogi emerytalnej tylko raz.
 4. Zapomoga emerytalna przyznana na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub fałszywych dokumentów podlega natychmiastowemu zwrotowi wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od daty wypłaty zapomogi do dnia jej zwrotu. Obowiązek zwrotu stwierdza organ, o którym mowa w § 1 ust. 4 niniejszego regulaminu. Odpowiedzialność ta powstanie niezależnie od odpowiedzialności karnej z art. 286 kk.
 5. Wnioskodawca, który we wniosku o zapomogę złożył nieprawdziwe informacje lub fałszywe dokumenty traci prawo do uzyskania gratyfikacji emerytalnej w przyszłości.

§ 5

 1. Dane osobowe (dalej: dane) wnioskodawców – Członków Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. Dane Członków MOIPiP są przetwarzane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Krakowie oraz działających w jej imieniu i z jej upoważnienia członków Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych, Komisji Socjalnej oraz pracowników biura MOIPiP zobowiązanych do zachowania w tajemnicy danych w okresie wykonywania  w/w funkcji oraz po jej zakończeniu. Administratorem danych  jest Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie.
 3. Dane wnioskodawców – Członków MOIPiP są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji prawidłowego wykonania zadań wynikających z niniejszego regulaminu.
 4. Wnioskodawcy – Członkowie MOIPiP przekazują swoje dane w formie wniosku, oświadczenia oraz przedstawiają stosowne dokumenty, jeśli jest to konieczne lub wynika z odrębnych przepisów.
 5. Dane wnioskodawców – Członków MOIPiP są przechowywane przez okres 5 lat począwszy od dnia wypłaty świadczeń, objętych niniejszym regulaminem lub odmowy ich przyznania. Po upływie tego okresu są niszczone w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie.
 6. Wnioskodawca – Członek MOIPiP ma prawo do uzyskania dostępu do swoich danych, żądania sprostowania lub usunięcia danych albo ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora, sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

§ 6

 1. Przyznana zapomoga emerytalna jest  dochodem  wnioskodawcy – Członka  Izby  i  podlega  rozliczeniu  przez niego przy składaniu rocznego zeznania podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 2. W  zakresie nieuregulowanym  w  niniejszym  Regulaminie  decyzję  podejmować  będzie  MORPiP lub Prezydium MORPiP.
 3. Regulamin wchodzi w życie od dnia 11 sierpnia 2020.
 4. Postanowienia  niniejszego  Regulaminu mają zastosowanie do członków MOIPiP w Krakowie, którzy uzyskali prawo do świadczeń emerytalnych od dnia 1 stycznia 2019 r. (data początkowa przyznanych świadczeń emerytalnych widniejąca na decyzji organu) pod warunkiem złożenia wniosku w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu.
 5. W czasie obowiązywania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego kompetencje Komisji Socjalnej w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie należą do Zespołu Zarządzania Kryzysowego Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie.

 

§ 7

 1. Regulamin przyznawania jednorazowej zapomogi emerytalnej dla członków MOIPiP w Krakowie w brzmieniu ustalonym w niniejszym tekście jednolitym obowiązuje od dnia 31 marca 2023 roku.
 2. Zmiany wprowadzone w niniejszym tekście jednolitym stosuje się do członków MOIPiP, którym przyznano świadczenia emerytalne po dniu 31 marca 2023 r.