Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Prawo wykonywania zawodu

Stwierdzenie PWZ

Stwierdzenie PWZ osobie będącej członkiem Unii Europejskiej

Wymiana starych zaświadczeń o PWZ

Wydanie duplikatu zaświadczenia o PWZ (w przypadku zagubienia, zniszczenia, kradzieży dokumentu)

Wpis do rejestru pielęgniarek/położnych

Skreślenie z rejestru pielęgniarek/położnych

Przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej osobom spoza krajów Unii Europejskiej

Zaświadczenia o kwalifikacjach zawodowych zgodnych z prawem UE

Informacja o obowiązku aktualizacji danych

Zaprzestanie wykonywania zawodu, zrzeczenie się PWZ

Przerwa w wykonywaniu zawodu

Wygaśnięcie PWZ

Uproszczony dostęp do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej