Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej osobom spoza krajów Unii Europejskiej

Cudzoziemcowi może być przyznane prawo wykonywania zawodu na stałe albo na czas określony, jeżeli:

 1. posiada zezwolenie na pobyt stały;
 2. posiada urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60);
 3. przedstawi zaświadczenie o wykonywaniu zawodu pielęgniarki lub położnej na podstawie przepisów obowiązujących w państwie, w którym dotychczas wykonywał zawód;
 4. przedstawi zaświadczenie odpowiedniego organu państwa, którego jest obywatelem, że nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu;
 5. posiada świadectwo ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych bądź uzyskane w innym państwie świadectwo uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędne ze świadectwem ukończenia takiej szkoły, zgodnie z odrębnymi przepisami, pod warunkiem że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w przepisach prawa Unii Europejskiej;
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych; ©Kancelaria Sejmu s. 29/74 21.09.2018
 7. jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub wykonywanie zawodu położnej;
 8. odbył 6-miesięczny staż adaptacyjny we wskazanym podmiocie leczniczym;
 9. wykazuje nienaganną postawę etyczną.

Cudzoziemcowi przyznaje się ograniczone prawo wykonywania zawodu na czas odbycia stażu adaptacyjnego lub kształcenia podyplomowego, jeżeli spełnia warunki określone w art. 35 ust. 1 pkt 2 i 5–7 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej (D.U. 2011 nr 174 poz.1039

Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego, albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego, osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego unii europejskiej oraz wpis do okręgowego pielęgniarek/położnych

Wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego, albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza/położnej/położnego, osobie nie będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz wpis do okręgowego rejestru pielęgniarek/okręgowego rejestru położnych

Oświadczenie o zamiarze podjęcia wykonywania zawodu pielęgniarki/rza, położnej/ego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Obowiązki i uprawnienia członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych:

Członkowie okręgowej izby obowiązani są:

 1. postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
 2. sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe,
 3. przestrzegać uchwał organów izb,
 4. regularnie opłacać składkę członkowską
 5. bezzwłocznie zawiadomić okręgową radę o:
  • przeniesieniu się na obszar działania innej okręgowej izby,
  • zmianie adresu zamieszkania,
  • zmianie zakładu pracy lub innego miejsca wykonywania zawodu,
  • zagubieniu lub zniszczeniu prawa wykonywania zawodu – patrz – informacje na temat duplikatu prawa wykonywania zawodu,
  • zaprzestaniu wykonywania zawodu

Członkowie okręgowej izby mają prawo:

 1. wybierać i być wybierani do organów izb,
 2. korzystać z pomocy izb w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych oraz w zakresie zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu,
 3. korzystać z ochrony i pomocy prawnej w sprawach dotyczących wykonywania zawodu,
 4. korzystać z innych świadczeń izb i działalności samopomocowej.

Składki członkowskie:
Na podstawie art. 11 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2011 Nr 174, poz. 1038) członkowie samorządu pielęgniarek i położnych obowiązani są regularnie opłacać składki członkowskie. Wysokość składek członkowskich określa   tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

Członkowie Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych mogą dokonywać wpłaty składki:

 • w kasie Okręgowej Izby,
 • na rachunek bankowy Izby – wpłaty indywidualne lub za pośrednictwem pracodawcy.

Członkowie Małopolskiej Okręgowej Izby w Krakowie regularnie opłacający składkę członkowską mogą korzystać z pomocy w zakresie kształcenia podyplomowego i pomocy socjalnej.