Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Komunikaty

Komunikat Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zasad funkcjonowania warunkowego prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza dentysty od dnia 1 kwietnia 2022 r.

Komunikat Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie zasad funkcjonowania warunkowego prawa wykonywania zawodu
lekarza i lekarza dentysty od dnia 1 kwietnia 2022 r.

 

  1. W związku ze zniesieniem od dnia 1 kwietnia 2022 r. wyodrębniania podmiotów leczniczych przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19, a co za tym idzie – w związku z brakiem możliwości wydania zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo zgody na wykonywanie zawodu lekarza dentysty na podstawie art. 7 ust. 9 i 10 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, z późn. zm.), począwszy od 1 kwietnia 2022 r. wstrzymuje się wydawanie zgody na wykonywanie zawodu na wyżej wskazanej podstawie prawnej.
  2. Wnioski złożone do dnia 31 marca 2022 r. będą rozpatrywane na zasadach dotychczasowych.
  3. Osoby, które otrzymają lub otrzymały zgodę na wykonywanie zawodu na podstawie art. 7 ust. 9 i 10 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz warunkowe prawo wykonywania zawodu mogą:
    • wystąpić do Ministra Zdrowia na podstawie art. 7 ust. 16 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty z wnioskiem o zgodę na wykonywanie zawodu poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19. We wniosku należy wskazać podmiot, w którym dany lekarz lub lekarz dentysta będzie wykonywał zawód;
    • udzielać świadczeń zdrowotnych w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń osobom, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) – wykonywanie zawodu w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie nie wymaga zgody Ministra Zdrowia, należy jednak zgłosić Ministrowi Zdrowia (w terminie 7 dni od rozpoczęcia pracy), w jakim podmiocie leczniczym i na jaki okres lekarz lub lekarz dentysta został zatrudniony) – art. 7 ust. 15 i 16a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty;
    • wykonywać zawód w dowolnym podmiocie leczniczym (wykonywanie zawodu poza podmiotem leczniczym przeznaczonym do udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom chorym na COVID-19 nie wymaga zgody Ministra Zdrowia, należy jednak zgłosić Ministrowi Zdrowia (w terminie 7 dni od rozpoczęcia pracy) w jakim podmiocie leczniczym i na jaki okres lekarz lub lekarz dentysta został zatrudniony) – art. 61 ust. 4 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w związku z art. 7 ust. 15 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty – możliwość ta dotyczy wyłącznie osób posiadających obywatelstwo ukraińskie.

Analogiczne przepisy regulują funkcjonowanie warunkowego prawa wykonywania zawodu pielęgniarek i położnych.