Edit Content

Wydawnictwo

Biuletyn informacji publicznej

Dokumenty jakie powinien przedstawić podmiot leczniczy do MORPiP w celu zaopiniowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

Aktualności

Dokumenty jakie powinien przedstawić podmiot leczniczy do MORPiP w celu zaopiniowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych

 

 

Tabele do wyznaczania norm zatrudnienia

 


Podmiot leczniczy winien przedstawić Małopolskiej Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Krakowie dane umożliwiające ocenę prawidłowości zastosowania normy zatrudnienia. Przepisy nie wskazują formy, w jakiej dane te mają zostać udostępnione, zatem ich przekazanie może nastąpić w formie oświadczenia kierownika podmiotu leczniczego.

 

Uzasadnienie


Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) w art. 50 ust. 1 pkt 1 stanowi, iż pracodawca określa normy zatrudnienia pielęgniarek po zasięgnięciu opinii m.in. przedstawiciela organu samorządu zawodowego pielęgniarek. Przepis ten, ani wydane na podstawie art. 50 ust. 2 rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. poz.1545) nie określają szczegółowej procedury występowania o w/w opinię, przepływu dokumentów ani nawet terminów w jakich działania te mają nastąpić.
Należy więc przyjąć, iż w celu umożliwienia Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych wydania opinii o proponowanej treści decyzji określającej wielkość zatrudnienia w danej placówce, podmiot leczniczy winien udzielić ORPP informacji będących podstawą ustalenia normy, tj. wynikających z §1 ust. 1 rozporządzenia danych obejmujących:

  1. zakres i rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń profilaktycznych;
  2. liczbę pacjentów obejmowanych opieką w danym roku;
  3. wyposażenie, w szczególności w sprzęt i aparaturę medyczną, techniczną oraz środki transportu i łączności;
  4. harmonogram czasu pracy;
  5. średni dobowy czas świadczeń pielęgniarskich i średni czas dyspozycyjny, o których mowa w § 2;
  6. właściwą kategorię opieki ustaloną dla pacjenta;
  7. liczbę pacjentów zakwalifikowanych do danej kategorii opieki;
  8. stan zatrudnienia i organizacji pracy w jednostkach lub komórkach organizacyjnych nieudzielających świadczeń zdrowotnych.

Z treści ustawy ani rozporządzenia nie wynika wymóg, aby informacje te podmiot leczniczy miał obowiązek przedstawić w formie dokumentów źródłowych, mogą zatem zostać przekazane w postaci oświadczenia kierownika podmiotu leczniczego.