X

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie ul. Szlak 61, 31-153 Kraków.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 61, 31-153 Kraków email: iod@moipip.org.pl lub listownie na adres: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Szlak 61, 31-153 Kraków;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039, ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań Administratora Danych Osobowych w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
Przechodzę do serwisu
Menu

Opinie i stanowiska konsultantów w dziedzinie pielęgniarstwa

 

 1. Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego w sprawie podania iniekcji domięśniowej produktów leczniczych Olfen 75 mg, Dicloratio 75 mg w domu pacjenta, w gabinecie pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
 2. Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie podawania antybiotyków u dzieci na zlecenie lekarskie w domu chorego
 3. Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie wykonywania przez pielęgniarki iniekcji penicyliny prokainowej i preparatów penicylinopochodnych u dzieci w warunkach ambulatoryjnych
 4. Stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego w sprawie podawania leków przez pielęgniarkę rodzinną z dnia 21 stycznia 2018 r.
 5. Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie nowelizacji ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej z 22 lipca 2014 roku
 6. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego w sprawie wykonywania przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w gabinecie podstawowej opieki zdrowotnej, na pisemne zlecenie lekarza autohemoterapii
 7. Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie płukania ucha przez pielęgniarki
 8. Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie usuwania przez pielęgniarkę kleszczy
 9. Opinia Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie uprawnień pielęgniarki do uzupełniania druku skierowania lekarskiego na badania diagnostyczne lub konsultacje o dane pacjenta albo druku obejmującego zlecenia lekarskie, które następnie podpisuje lekarz oraz kompetencji pielęgniarki do przepisanie zleceń lekarskich z wersji papierowej do systemu komputerowego
 10. Opinia Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie uprawnień pielęgniarki do wykonywania zabiegów z medycyny i dermatologii estetycznej, w tym iniekcji podskórnej z kwasu hialuronowego – wypełniaczy zmarszczek i bruzd
 11. Opinia konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie uprawnień pielęgniarki pracującej w poradni hemodynamicznej do obsługi pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej
 12. Opinia konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie asystowania pielęgniarki bez ukończonego kursu specjalistycznego przy zabiegach endoskopowych
 13. Opinia konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie podawania przez pielęgniarkę szczepionek dla dzieci, z którymi do punktu szczepień zgłaszają się rodzice
 14. Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez położną w oddziałach szpitalnych
 15. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie przekazywania raportów pielęgniarskich w formie ustnej
 16. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie wykonywania przez pielęgniarkę wodnej kąpieli kończyn dolnych i górnych w wirówce, jacuzzi, kąpieli solankowych, kąpieli perełkowych w Ośrodkach Rehabilitacyjno-Wypoczynkowych
 17. Opinia na temat samodzielnego wykonywania badania fizykalnego w praktyce pielęgniarki/położnej
 18. Informacja Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa w sprawie opieki nad pacjentem hospitalizowanym
 19. Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa dla dobrej praktyki pielęgniarskiej Bezpieczny Szpital – Bezpieczny Pacjent, Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych Projekt bezpiecznej praktyki medycznej - Profilaktyk ryzyka upadku, Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych Projekt bezpiecznej praktyki medycznej
 20. Opinia w sprawie zasadności pielęgniarskich raportów pisemnych i ustnych w lecznictwie stacjonarnym
 21. Opinia w sprawie obliczania czasu pracy pielęgniarek i położnych za okres przekazywania raportów pielęgniarskich bezpośrednio po zakończonym dyżurze
 22. Odpowiedzi Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki na pytania
 23. Opinia Konsultanta Krajowego W dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie nakazywania pielęgniarkom dyżurującym na bloku operacyjnym w godzinach od 19.00 do 7.00 pomocy w sprawowaniu opieki pielęgniarskiej w oddziale dziecięcym w czasie, gdy nie są wykonywane zabiegi operacyjne.
 24. Zalecenia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie: sposobu dokumentowania świadczeń zdrowotnych realizowanych przez pielęgniarki w oddziałach i szpitalach pediatrycznych
 25. STANOWISKO KONSULTANTA KRAJOWEGO W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA ONKOLOGICZNEGO - Sporządzanie leków cytostatycznych w myśl Prawa Farmaceutycznego z dnia 6 września 2001 roku Dziennik Ustaw Nr 126 poz. 1381 jest usługą farmaceutyczną i powinna być wykonana przez farmaceutów.
 26. Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego z dnia 4. X. 2013 r. w sprawie ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek w oddziałach o profilu pediatrycznym.
 27. Opinia Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie usuwania kleszczy przez pielęgniarki
 28. Zalecenie Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie realizacji przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych nie będących przedsiębiorcami
 29. Opinia Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego w sprawie cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania
 30. Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego w sprawie podawania leku Methotrexat o nazwie Metex drogą podskórną przez pielęgniarki podstawowej opiece zdrowotnej.
 31. Opinia w sprawie wykonywania KTG przez położną
 32. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa sprawie podawania przez pielęgniarkę autoszczepionki
 33. Opinia Krajowego Konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie podawania przez pielęgniarki środków kontrastowych oraz wymaganych kwalifikacji pielęgniarek w tym zakresie
 34. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie pobierania i oznaczenia przez pielęgniarkę badań laboratoryjnych w oddziałach szpitalnych
 35. Opinia Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie podawania przez pielęgniarkę leków odczulających w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej
 36. Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. pielęgniarstwa w sprawie wykonywania świadczeń zdrowotnych przez położna w oddziałach szpitalnych
 37. Stanowisko Ministra Zdrowia dotyczące świadczeń wykonywanych przez położne w ramach organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą
 38. Stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego w sprawie wzajemnej współpracy pielęgniarki poz i opieki długoterminowej domowej
 39. Opinia Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dotycząca podawania leków droga doustną osobom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych przez szpital psychiatryczny
 40. Opinia w sprawie wykonywania badania ultrasonograficznego przez położną
 41. Opinia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 22.01.2011 r. w sprawie pobierania u dzieci materiału do badań laboratoryjnych
 42. Opinia krajowego konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 10.01.2011 r. w sprawie postępowania pielęgniarek środowiska nauczania i wychowania w ramach resuscytacji krążeniowo-oddechowej
 43. Opinia W sprawie realizacji zleceń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.
 44. Opinia w sprawie realizacji świadczeń medycznych przez położną w opiece długoterminowej
 45. Opinia w sprawie pobierania materiałów do badań bakteriologicznych
 46. Opinia w sprawie kwalifikacji oraz kompetencji położnej w zakresie wykonywania dializ
 47. Opinia w sprawie zatrudnienia położnej w Szpitalu Rehabilitacyjnym
 48. Opinia w sprawie niezbędnych warunków pielęgnowania osób niesamodzielnych w zakresie poruszania się na podstawie art.10 ust.1 pkt 6 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia (Dz. U. 2009, Nr 52, poz. 419)
 49. Opinia w sprawie wykonywania KTG przez położną w poradni położniczo-ginekologicznej
 50. Opinia konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego z dnia 06.12.2010 r. w sprawie podawania antybiotyków z dodatkiem leków miejscowo znieczulających drogą domięśniową u dzieci.
 51. Opinia Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Rodzinnego w sprawie roli konsultantów krajowych w systemie ochrony zdrowia
 52. Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych - czy niewidomy może być opiekunem
 53. Stanowisko w sprawie poprawy jakości opieki nad kobietą, rodziną, sprawowaną przez położną podstawowej opieki zdrowotnej
 54. Zarządzanie ryzykiem zdarzeń niepożądanych projekt bezpiecznej praktyki medycznej
 55. Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego dotyczące redukcji ryzyka rozwoju zakażenia miejsca operowanego
 56. Stanowisko w sprawie wykonywania zawodu przez położne zatrudnione na stanowiskach pielęgniarek
 57. Opinia dotycząca wykonywania ekg w warunkach lecznictwa stacjonarnego
 58. Opinia w sprawie metod ogrzewania noworodka w oddziałach noworodkowych z dnia 28.04.2008 r.
 59. Opinia w sprawie podawania Debecyliny dzieciom do 18 r.ż. w warunkach ambulatoryjnych
 60. Opinia w sprawie cewnikowania pęcherza moczowego u dzieci z dnia 28.04.2008 r.
 61. Opinia Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa w sprawie zakładania opatrunków gipsowych
 62. Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa w sprawie możliwości rozszerzania przez dyrektorów zatrudniających pielęgniarki i położne zakresu obowiązków o zadania przekraczające kompetencje zawodowe z dnia 27.03.2008 r.
 63. Opinia w sprawie obsady pielęgniarskiej w oddziałach dziecięcych pracujących w trybie całodobowym
 64. Opinia w sprawie rozpuszczania i przygotowywania leków w oddziałach szpitalnych przez pielęgniarki
 65. Opinia w sprawie zastosowania metody pobierania krwi u dzieci w oddziałach/szpitalach pediatrycznych
 66. Stanowisko Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa w sprawie wykonywania zleceń lekarskich przez pielęgniarki w oddziałach szpitalnych
 67. Zalecenia konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa w sprawie prowadzenia profilaktyki odleżyn u pacjentów hospitalizowanych
 68. Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa skierowane do konsultantów wojewódzkich w dz. pielęgniarstwa oraz kadry zarządzającej w pielęgniarstwie (w lecznictwie stacjonarnym) z dnia 14.05.2007r.
 69. Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa w sprawie likwidacji kierowniczych stanowisk w pielęgniarstwie
 70. Stanowisko Konsultanta Krajowego w dz. Pielęgniarstwa, Konsultanta Krajowego w dz. Opieki Długoterminowej w sprawie bezpiecznego podnoszenia i przemieszczania pacjentów z dnia 11.10.2004 r.
Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.