Menu

Sk豉dki cz這nkowskie

 

Zgodnie z art 2. ust 2. oraz na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorz康zie piel璕niarek i po這積ych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038), ka盥a osoba posiadaj帷a prawo wykonywania zawodu piel璕niarki czy po這積ej zobowi您ana jest do przynale積o軼i do samorz康u zawodowego , która to przynale積o嗆 wi捫e si z obowi您kiem op豉cania sk豉dek cz這nkowskich.


Wysoko嗆 sk豉dek cz這nkowskich okre郵a tekst jednolity uchwa Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Piel璕niarek i Po這積ych w sprawie wysoko軼i sk豉dki cz這nkowskiej oraz zasad jej podzia逝


Bior帷 pod uwag najcz瘰tsze sposoby zatrudnienia piel璕niarek i po這積ych powy窺za uchwa豉 okre郵a miesi璚zn sk豉dk cz這nkowsk w wysoko軼i:

 1. 1% miesi璚znego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia na stanowisku piel璕niarki lub po這積ej na podstawie umowy o prac albo na podstawie stosunku s逝瘺owego.
 2. Przepis pkt.1 ma zastosowanie tak瞠 w przypadku piel璕niarki lub po這積ej nie prowadz帷ej dzia豉lno軼i gospodarczej, a wykonuj帷ej zawód wy陰cznie na podstawie umowy zlecenia
 3. 0,75% przeci皻nego miesi璚znego wynagrodzenia dla przedsi瑿iorstw bez wyp豉t z zysku, og豉szanego przez Prezesa GUS za ostatni kwarta poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonuj帷ych zawód piel璕niarki, po這積ej w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej – indywidualnej b康 grupowej praktyki zawodowej, a tak瞠 innych cz這nków samorz康u zobowi您anych do op豉cania sk豉dek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym równie piel璕niarek i po這積ych wykonuj帷ych zawód wy陰cznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie z這篡造 wniosku o wykre郵enie z rejestru piel璕niarek i po這積ych.*


*W roku 2018 kwota obliczana na podstawie pkt 3 wynosi 35,54 z.
 

W przypadku uzyskiwania dochodów jednocze郾ie z kilku 廝óde, sk豉dka cz這nkowska powinna by naliczona z jednego 廝ód豉, tego z którego wysoko嗆 sk豉dki jest wy窺za.

Sk豉dki cz這nkowskie s p豉tne miesi璚znie. Sk豉dki cz這nkowskie przekazuje si na rachunek w豉軼iwej okr璕owej izby piel璕niarek i po這積ych do 15. dnia ka盥ego miesi帷a, za miesi帷 poprzedni.

Z op豉cania sk豉dek cz這nkowskich zwolnione s piel璕niarki, po這積e:

 1. bezrobotne, które s zarejestrowane w urz璠zie pracy – na podstawie za鈍iadczenia z Urz璠u Pracy
 2. Które zaprzesta造 wykonywania zawodu i z這篡造 wniosek odno郾ie zaprzestania wykonywania zawodu w okr璕owej izbie, której s cz這nkiem
 3. Wykonuj帷e zawód wy陰cznie w formie wolonatriatu
 4. przebywaj帷e na urlopie macierzy雟kim/ tacierzy雟kim, wychowawczym lub rodzicielskim
 5. pobieraj帷e 鈍iadczenie rehabilitacyjne lub piel璕nacyjne lub zasi貫k z pomocy spo貫cznej lub b璠帷e opiekunami osób otrzymuj帷ych 鈍iadczenie piel璕nacyjne stanowi帷e ich jedyne 廝ód這 dochodu
 6. B璠帷e studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku piel璕niarstwo/po這積ictwo, które nie wykonuj zawodu
 7. Pobieraj帷ych zasi貫k chorobowy z ZUS –bez stosunku pracy
 8. Niepracuj帷e, które posiadaj status emeryta lub rencisty lub pobieraj 鈍iadczenie przedemerytalne

Uwaga!
Samodzielne regulowanie kwoty sk豉dki w sposób niezgodny z w/w uchwa陰 Krajowego Zjazdu jest równoznaczne z niep豉ceniem sk豉dki cz這nkowskiej.

Tekst jednolity uchwa Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Piel璕niarek i Po這積ych w sprawie wysoko軼i sk豉dki cz這nkowskiej oraz zasad jej podzia逝

Sk豉dki mo積a odprowadza samodzielnie, poprzez wp豉t w kasie MOIPiP  lub na wskazany poni瞠j rachunek bankowy. Osoby zatrudnione w ramach umowy o prace mog upowa積i swojego pracodawc do potr帷ania 1% wynagrodzenia na rzecz MOIPiP.

Upowa積ienie do potr帷ania sk豉dek na MOIPiP

 

Wp豉ty tytu貫m sk豉dek nale篡 kierowa na rachunek:
Krakowski Bank Spó責zielczy  20 85910007 0020 0054 9815 0009

Z podaniem w tytule przelewu: nr Prawa Wykonywania Zawodu, okres za jaki op豉cana jest sk豉dka.

Gdzie znale潭 nr PWZ ? Jest to numer umieszczony na pierwszej stronie dokumentu Prawa Wykonywania Zawodu okre郵ony jako "numer za鈍iadczenia";
ma warto嗆 XXXXXXXP lub XXXXXXXA - gdzie X to kolejne cyfry 0-9.

Przyk豉dowy opis przelewu:
„ XXXXXXXP (rzeczywisty nr PWZ), sk豉dka za stycze 2018”

W przypadku wykonywania przelewu przez zak豉d pracy, obejmuj帷ego kilka osób konieczne jest przes豉nie zestawienia zawieraj帷ego:  nr PWZ, oraz kwot sk豉dki uj皻ych w przelewie osób.

 

Opinia prawna dotycz帷a sposobu egzekucji sk豉dek cz這nkowskich na rzecz samorz康u zawodowego piel璕niarek i po這積ych

 
Wszelkie w徠pliwo軼i w kwestiach zwi您anych ze sk豉dkami cz這nkowskimi wyja郾ia skarbnik MOIPIP mgr Marek Kucab.
 

 

Kontakt:
Tel. (12) 422-88-54  w.104
skarbnik@moipip.org.pl

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania lub dost瘼u do plik闚 cookies w ustawieniach Twojej przegl康arki.