X

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuj, 瞠:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Ma這polska Okr璕owa Izba Piel璕niarek i Po這積ych z siedzib w Krakowie ul. Szlak 61, 31-153 Krak闚.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Ma這polskiej Okr璕owej Izbie Piel璕niarek i Po這積ych z siedzib w Krakowie przy ul. Szlak 61, 31-153 Krak闚 email: iod@moipip.org.pl lub listownie na adres: Ma這polska Okr璕owa Izba Piel璕niarek i Po這積ych ul. Szlak 61, 31-153 Krak闚;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 w celu realizacji zada wynikaj帷ych z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach piel璕niarki i po這積ej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039, ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorz康zie piel璕niarek i po這積ych Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane przez czas niezb璠ny do wykonania zada Administratora Danych Osobowych w zwi您ku z realizacj ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorz康zie piel璕niarek i po這積ych Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dost瘼u do tre軼i swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuni璚ia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
 6. Odbiorcami danych osobowych b璠 wy陰cznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepis闚 prawa oraz podmioty wsp馧pracuj帷e z Administratorem Danych Osobowych w celu realizacji zada wynikaj帷ych z przepis闚 prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych, narusza przepisy Rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 8. Podanie przez Pana/Pani danych osobowych jest dobrowolne, ale niezb璠ne do realizacji wskazanego celu.
Przechodz do serwisu
Menu

Sk豉dki cz這nkowskie

 

Zgodnie z art 2. ust 2. oraz na podstawie art. 11 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorz康zie piel璕niarek i po這積ych (Dz. U. Nr 174 poz. 1038), ka盥a osoba posiadaj帷a prawo wykonywania zawodu piel璕niarki czy po這積ej zobowi您ana jest do przynale積o軼i do samorz康u zawodowego , która to przynale積o嗆 wi捫e si z obowi您kiem op豉cania sk豉dek cz這nkowskich.


Wysoko嗆 sk豉dek cz這nkowskich okre郵a tekst jednolity uchwa Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Piel璕niarek i Po這積ych w sprawie wysoko軼i sk豉dki cz這nkowskiej oraz zasad jej podzia逝


Bior帷 pod uwag najcz瘰tsze sposoby zatrudnienia piel璕niarek i po這積ych powy窺za uchwa豉 okre郵a miesi璚zn sk豉dk cz這nkowsk w wysoko軼i:

 1. 1% miesi璚znego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia na stanowisku piel璕niarki lub po這積ej na podstawie umowy o prac albo na podstawie stosunku s逝瘺owego.
 2. Przepis pkt.1 ma zastosowanie tak瞠 w przypadku piel璕niarki lub po這積ej nie prowadz帷ej dzia豉lno軼i gospodarczej, a wykonuj帷ej zawód wy陰cznie na podstawie umowy zlecenia
 3. 0,75% przeci皻nego miesi璚znego wynagrodzenia dla przedsi瑿iorstw bez wyp豉t z zysku, og豉szanego przez Prezesa GUS za ostatni kwarta poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonuj帷ych zawód piel璕niarki, po這積ej w ramach dzia豉lno軼i gospodarczej – indywidualnej b康 grupowej praktyki zawodowej, a tak瞠 innych cz這nków samorz康u zobowi您anych do op豉cania sk豉dek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym równie piel璕niarek i po這積ych wykonuj帷ych zawód wy陰cznie poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie z這篡造 wniosku o wykre郵enie z rejestru piel璕niarek i po這積ych.*


*W roku 2021 kwota obliczana na podstawie pkt 3 wynosi 42,42 z.

Kwoty sk豉dek dla poprzednich lat:
2020 - 40,25 z
2019 - 38,00 z
2018 - 35,54 z

 

W przypadku uzyskiwania dochodów jednocze郾ie z kilku 廝óde, sk豉dka cz這nkowska powinna by naliczona z jednego 廝ód豉, tego z którego wysoko嗆 sk豉dki jest wy窺za.

Sk豉dki cz這nkowskie s p豉tne miesi璚znie. Sk豉dki cz這nkowskie przekazuje si na rachunek w豉軼iwej okr璕owej izby piel璕niarek i po這積ych do 15. dnia ka盥ego miesi帷a, za miesi帷 poprzedni.

Z op豉cania sk豉dek cz這nkowskich zwolnione s piel璕niarki, po這積e:

 1. Bezrobotne, które s zarejestrowane w urz璠zie pracy – na podstawie za鈍iadczenia z Urz璠u Pracy
 2. Które zaprzesta造 wykonywania zawodu i z這篡造 wniosek odno郾ie zaprzestania wykonywania zawodu w okr璕owej izbie, której s cz這nkiem
 3. Wykonuj帷e zawód wy陰cznie w formie wolonatriatu
 4. Przebywaj帷e na urlopie macierzy雟kim/ tacierzy雟kim, wychowawczym lub rodzicielskim
 5. Pobieraj帷e 鈍iadczenie rehabilitacyjne lub piel璕nacyjne lub zasi貫k z pomocy spo貫cznej lub b璠帷e opiekunami osób otrzymuj帷ych 鈍iadczenie piel璕nacyjne stanowi帷e ich jedyne 廝ód這 dochodu
 6. B璠帷e studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku piel璕niarstwo/po這積ictwo, które nie wykonuj zawodu
 7. Pobieraj帷ych zasi貫k chorobowy z ZUS –bez stosunku pracy
 8. Niepracuj帷e, które posiadaj status emeryta lub rencisty lub pobieraj 鈍iadczenie przedemerytalne

Uwaga!
Samodzielne regulowanie kwoty sk豉dki w sposób niezgodny z w/w uchwa陰 Krajowego Zjazdu jest równoznaczne z niep豉ceniem sk豉dki cz這nkowskiej.

Tekst jednolity uchwa Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Piel璕niarek i Po這積ych w sprawie wysoko軼i sk豉dki cz這nkowskiej oraz zasad jej podzia逝

Sk豉dki mo積a odprowadza samodzielnie, poprzez wp豉t w kasie MOIPiP  lub na wskazany poni瞠j rachunek bankowy. Osoby zatrudnione w ramach umowy o prace mog upowa積i swojego pracodawc do potr帷ania 1% wynagrodzenia na rzecz MOIPiP.

Upowa積ienie do potr帷ania sk豉dek na MOIPiP

O鈍iadczenie piel璕niarki emerytki/piel璕niarza emeryta

 

Wp豉ty tytu貫m sk豉dek nale篡 kierowa na rachunek:
Krakowski Bank Spó責zielczy  20 8591 0007 0020 0054 9815 0009

Z podaniem w tytule przelewu: nr Prawa Wykonywania Zawodu, okres za jaki op豉cana jest sk豉dka.

Gdzie znale潭 nr PWZ ? Jest to numer umieszczony na pierwszej stronie dokumentu Prawa Wykonywania Zawodu okre郵ony jako "numer za鈍iadczenia";
ma warto嗆 XXXXXXXP lub XXXXXXXA - gdzie X to kolejne cyfry 0-9.

Przyk豉dowy opis przelewu:
„ XXXXXXXP (rzeczywisty nr PWZ), sk豉dka za stycze 2018”

W przypadku wykonywania przelewu przez zak豉d pracy, obejmuj帷ego kilka osób konieczne jest przes豉nie zestawienia zawieraj帷ego:  nr PWZ, oraz kwot sk豉dki uj皻ych w przelewie osób.

 

Opinia prawna dotycz帷a sposobu egzekucji sk豉dek cz這nkowskich na rzecz samorz康u zawodowego piel璕niarek i po這積ych

 
Wszelkie w徠pliwo軼i w kwestiach zwi您anych ze sk豉dkami cz這nkowskimi wyja郾ia skarbnik MOIPIP mgr Marek Kucab.
 

 

Kontakt:
Tel. (12) 422-88-54  w.104
skarbnik@moipip.org.pl

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plik闚 cookies. Mo瞠sz okre郵i warunki przechowywania lub dost瘼u do plik闚 cookies w ustawieniach Twojej przegl康arki.