Menu

Regulamin refundacji kosztów kształcenia - wniosek o refundację

Załącznik do uchwały nr 567/VII/2016 z dn. 13 grudnia 2016

 
 
REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO CZŁONKÓW MOIPiP  W KRAKOWIE
 
Zatwierdzony uchwałą nr 286/VII//2016 Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 9 maja 2016 roku.
Zmieniony uchwała nr 567/VII/2016 Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 grudnia 2016 roku.
 
Podstawa prawna:
 1. Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011. Nr 174, poz.1039 z późn. zm.).
 2. Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011 r. (Dz. U. z 2011, Nr 174, poz.1038 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2003,  Nr 197, poz. 1923).
 
§1. REGULACJE WSTĘPNE
 1. Członkowie Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie mają prawo ubiegać się o częściową refundację poniesionych kosztów w związku z realizacją kształcenia podyplomowego, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Wysokość funduszu przeznaczonego na refundację kształcenia i doskonalenia zawodowego członków Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych określa na każdy rok kalendarzowy oraz na pierwszy kwartał następnego roku kalendarzowego uchwała budżetowa Okręgowego Zjazdu Delegatów MOIPiP.
 3. Fundusz przeznaczony na refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych pochodzi ze składek członków samorządu.
 4. Funduszem, o którym mowa w pkt 2 i pkt 3, dysponuje Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych.
 5. Refundacja kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego pielęgniarek i położnych może ulec zawieszeniu w chwili wykorzystania środków budżetowych przeznaczonych na ten cel w danym roku kalendarzowym, a zobowiązania finansowe zostaną przeniesione do realizacji na kolejny rok budżetowy wg kolejności złożonych wniosków.
 6. Refundacja nie przysługuje osobom odbywającym szkolenia organizowane w ramach projektów ze środków Unii Europejskiej, ze środków publicznych lub organizowanych lub współorganizowanych przez MOIPiP.
 7. Refundacji podlegają wyłącznie koszty udziału w szkoleniu, refundacja nie obejmuje kosztów dojazdu.
 8. Wnioski o refundację kosztów kształcenia rozpatrywane są przez działającą przy MORPiP Komisję Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.
 9. Refundacja kosztów kształcenia podyplomowego przyznawana jest decyzją Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych lub jej Prezydium na wniosek Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.
 
§2. WARUNKI UZYSKANIA REFUNDACJI
 1. Refundacji podlegają koszty następujących form kształcenia i doskonalenia zawodowego:
  1. Szkolenia specjalizacyjne prowadzone przez organizatorów, którzy posiadają wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych i inne podmioty uprawnione odrębnymi przepisami. Z dofinansowania do szkolenia specjalizacyjnego można skorzystać tylko jeden raz w okresie przynależności do MOIPiP, pod warunkiem nie uczestniczenia w szkoleniu specjalizacyjnym realizowanym ze środków MOIPiP. Otrzymanie refundacji szkolenia specjalizacyjnego uniemożliwia bezpłatne uczestniczenie w/w formie szkolenia organizowanego lub współorganizowanego ze środków MOIPiP. 
  2. Kursy kwalifikacyjne prowadzone przez organizatorów posiadających wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych i inne podmioty uprawnione odrębnymi przepisami. Łącznie z dofinansowania do kursów kwalifikacyjnych oraz uczestniczenia w kursach kwalifikacyjnych organizowanych ze środków MOIPiP można korzystać trzy razy w okresie przynależności do MOIPiP.
  3. Kursy specjalistyczne i dokształcające prowadzone przez organizatorów, którzy posiadają wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych i inne podmioty uprawnione odrębnymi przepisami.
  4. Inne formy kształcenia mające zastosowanie w realizacji zadań na zajmowanym stanowisku pracy pielęgniarki / położnej,
  5. Konferencje, sympozja, kongresy, zjazdy, seminaria naukowe oraz inne szkolenia, które mają związek z zawodem pielęgniarki / położnej.
 2. O refundację kosztów kształcenia mogą ubiegać się członkowie Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych regularnie opłacający składkę członkowską (brak zaległości w opłacaniu składki członkowskiej na dzień złożenia wniosku) oraz posiadający zaktualizowane dane w rejestrze MOIPiP,
 3. Refundacja kosztów kształcenia jest zależna od okresu przynależności do Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych członka ubiegającego się o dofinansowanie. Okres przynależności dla poszczególnych form kształcenia wynosi:
  1. Szkolenia specjalizacyjne – przynależność do MOIPiP co najmniej 24 miesiące poprzedzające miesiąc rozpoczęcia specjalizacji.
  2. Kursy kwalifikacyjne – przynależność do MOIPiP co najmniej 6 miesięcy poprzedzające miesiąc, w którym rozpoczęto kurs.
  3. Kursy specjalistyczne i dokształcające – bez ograniczenia czasowego przynależności do MOIPiP w dniu rozpoczęcia szkolenia,
  4. Inne formy kształcenia potrzebne do realizacji zadań na zajmowanym stanowisku pracy pielęgniarki / położnej w tym konferencje, sympozja, kongresy, zjazdy, seminaria naukowe – przynależność do MOIPiP co najmniej 6 miesięcy poprzedzające miesiąc, w którym rozpoczęto szkolenie.
 4. Osoby, zwolnione z opłacania składek zgodnie z §4 pkt 1, 4 i 5 tekstu jednolitego uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 18-20 stycznia 2016 roku w sprawie wysokości składki członkowskiej mogą korzystać z dofinansowania po udokumentowaniu wymienionych w powyższej uchwale okresów zwolnienia.
 
§3. WYSOKOŚĆ REFUNDACJI
 1. Członkowie Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, którzy ponieśli koszty udziału w określonej formie szkolenia lub doskonalenia zawodowego, mogą ubiegać się o refundację przyznawaną jednorazowo po zakończeniu szkolenia w wysokości:
  1. do 50% kosztów szkolenia specjalizacyjnego, jednak nie więcej niż 1500 zł, 
  2. do 50% kosztów kursu kwalifikacyjnego, jednak nie więcej niż 600 zł, 
  3. do 50% kosztów kursu specjalistycznego, jednak nie więcej niż 200 zł, 
  4. do 50% kosztów kursu dokształcającego, jednak nie więcej niż 100 zł,
  5. do 50% kosztów dydaktycznych innych form kształcenia mających zastosowanie w realizacji zadań na zajmowanym stanowisku pracy pielęgniarki / położnej, jednak nie więcej niż 500 zł,
 2. Koszt udziału w konferencji, sympozjum, kongresie, zjeździe, seminarium naukowym, wynosi nie więcej niż 1000 zł w ciągu dwóch lat.
  1. Członkowie Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, którzy ponieśli koszty udziału w konferencji, sympozjum, kongresie, zjeździe, seminarium naukowym, mogą ubiegać się o refundację poniesionych kosztów do łącznej kwoty refundacji 1000 zł w ciągu dwóch lat.
  2. Dwuletni okres rozliczeniowy liczony jest od momentu uzyskania pierwszej refundacji.
 3. Refundacja przekazana zostaje na konto wskazane przez wnioskodawcę. W sytuacjach wyjątkowych, po wcześniejszym uzgodnieniu z działem księgowości MOIPiP, refundacja może być wypłacona w kasie, w terminie nie później niż jeden miesiąc od jej przyznania.
 4. Otrzymanie refundacji kosztów związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych jest dochodem członka samorządu i podlega rozliczeniu w zeznaniu podatkowym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych wydaje w terminie określonym odrębnymi przepisami stosowny dokument umożliwiający członkowi samorządu rozliczenie dofinansowania z Urzędem Skarbowym.
 
§4. ZASADY REFUNDACJI
 1. Częściowa refundacja poniesionych kosztów w związku z realizacją danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego jest przyznawana wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej.
 2. Formularz wniosku stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Rozpatrywane są wyłącznie wnioski dokładnie i czytelnie wypełnione /drukowanymi literami/ zawierające wymagane, określone poniżej załączniki, złożone nie później niż w ciągu trzech miesięcy następujących bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu, zaświadczenia lub certyfikatu ukończenia szkolenia.
 4. Do wniosku należy dołączyć:
  1. dowód wpłaty dokonanej na rzecz organizatora kształcenia oryginał faktury wystawionej na osobę wnioskującą o refundację,
  2. dokument potwierdzający regularne opłacanie składki członkowskiej na rzecz samorządu zawodowego w okresie ostatnich trzech lat, wystawiony przez pracodawcę, albo skarbnika MOIPiP jeżeli zawód wykonywany jest w innej formie niż w ramach stosunku pracy,
  3. kopię certyfikatu, zaświadczenia lub dyplomu o ukończeniu szkolenia,
  4. zaświadczenie o dofinansowaniu lub niedofinansowaniu kosztów kształcenia lub doskonalenia zawodowego przez zakład pracy.
 5. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć po ukończeniu szkolenia w sekretariacie biura Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych, w terminie do trzech miesięcy od uzyskania certyfikatu, dyplomu lub zaświadczenia o ukończeniu/udziale w szkoleniu.
 6. Refundacja nie obejmuje tych kursów i specjalizacji, które w momencie rozpoczęcia przez wnioskodawcę były także planowane lub realizowane ze środków Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Nie obejmuje również szkoleń, sympozjów, zjazdów i konferencji której organizatorem lub współorganizatorem była MOIPiP,
 
§5. TRYB ODWOŁAWCZY.
 1. Odwołanie od negatywnej decyzji Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego należy złożyć wraz z uzasadnieniem w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma z odmową refundacji do Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych.
 2. Odwołanie, o którym mowa w pkt 1, podlega rozpatrzeniu na najbliższym posiedzeniu Rady Okręgowej MOIPiP.
 3. Decyzja Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie udzielenia lub odmowy dofinansowania do danej formy kształcenia i doskonalenia zawodowego jest ostateczna.
 
§6. PRZEPISY KOŃCOWE.
 1. W indywidualnych sprawach, dotyczących między innymi delegowania członków MOIPiP na zjazdy, szkolenia, konferencje i sympozja oraz innych nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych lub jej Prezydium.
 2. Regulamin dofinansowania kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie obowiązuje od dnia 9 maja 2016 roku.
 3. Dla osób, które rozpoczęły kształcenie przed dniem 9 maja 2016 roku stosuje się zapisy regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały nr 935/VI/2014 z dnia 18 listopada 2014 r.
 
 
 
 
 
Załącznik nr 1. Wniosek o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego

Załącznik do wniosku o refundację kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego - Oświadczenie o właściwym identyfikatorze podatkowym (PESEL/NIP).

 

 

Treść regulaminu refundacji obowiązującego od 9 maja 2016 r. do 13 grudnia 2016 r.
Regulamin refundacji obowiązujący od 1 stycznia 2015 r. do 9 maja 2016 r.
Regulamin refundacji obowiązujący do 1 stycznia 2015 r.
Wniosek o refundację obowiązujący do 1 stycznia 2015 r.       

Wykaz aktualnych programów kształcenia

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.