X

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie ul. Szlak 61, 31-153 Kraków.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 61, 31-153 Kraków email: iod@moipip.org.pl lub listownie na adres: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Szlak 61, 31-153 Kraków;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039, ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań Administratora Danych Osobowych w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
Przechodzę do serwisu
Menu

Regulamin Pracy Komisji Kształcenia

 

 

Podstawa prawna:
 

 1. Ustawa zawodach pielęgniarki i położnej, z dnia 15 lipca 2011 r.
 2. Ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych, z dnia 1 lipca 2011 r.
 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 roku w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych.


 

§1

Komisja Kształcenia powoływana jest przez Radę Okręgową.

 

§2

Ukonstytuowanie się Komisji Kształcenia i wybór zespołów zadaniowych odbywa się na pierwszym posiedzeniu Komisji zwołanym nie później niż 1 miesiąc od dnia wyboru.

 

§3

Na pierwszym posiedzeniu ustala się częstotliwość i stale terminy spotkań.

 

§4

Posiedzenia Komisji Kształcenia odbywają się nie rzadziej niż 1 x na kwartał. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący Komisji Kształcenia, Przewodniczący MORPiP lub osoba przez niego upoważniona.

 

§5

Członkowie Komisji Kształcenia mają obowiązek uczestnictwa i czynnego udziału w posiedzeniach Komisji.

 

§6

Komisja Kształcenia po dokonaniu rozpoznania w zakresie zapotrzebowania na szkolenie podyplomowe ustala plan kształcenia podyplomowego na okres 1/2 roku kalendarzowego. Plan może ulegać modyfikacji w trakcie realizacji.

 

§7

Komisja Kształcenia przedstawia plan kształcenia na posiedzeniu Rady Okręgowej i po zaakceptowaniu umieszcza go na stronie internetowej i w piśmie „ Małopolskie Pielęgniarki i Położne”.

 

§8

Z każdego posiedzenia Komisja Kształcenia sporządza protokół i listę obecności jej członków.

 

§9

Za prawidłowy przebieg pracy Komisji odpowiada jej Przewodniczący.

 

§10

Komisja Kształcenia dokonuje oceny:
1) Organizacji kursu, szkolenia.
2) Przydatności szkolenia.
3) Wykładowców.
4) Satysfakcji uczestników.
5) Realizacji zgodnie z programem.
6) Poniesionych kosztów w przeliczeniu na 1 uczestnika kursu/szkolenia.

 

§11

Komisja Kształcenia przeprowadza kontrolę podmiotów prowadzących szkolenie wpisanych do rejestru Podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych MOIPiP.

 

§12

Komisja Kształcenia opracowuje procedurę kontroli, plan kontroli i sposób prowadzenia nadzoru nad podmiotami prowadzącymi kształcenie na terenie MOIPiP i wpisanymi do rejestru.

 

§13

Komisja Kształcenia opracowuje regulamin refundacji kosztów kształcenia podyplomowego dla członków MOIPiP.

 

§14

Komisja Kształcenia opiniuje wnioski o refundację i przedstawia je do zatwierdzenia Radzie Okręgowej.

 

§15

Komisja Kształcenia prowadzi rejestr osób, które uzyskały refundację, bądź oddelegowane zostały na szkolenie przez MORPiP.

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.