Menu

Informacje komisji kształcenia

 

KWESTIONARIUSZE ZGŁOSZENIOWE:

 

 

INFORMACJE KOMISJI KSZTAŁCENIA

Aktualizacja: 13 czerwca 2017 r.

 

 

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych informuje o uruchomieniu poczty e-mail: komisjaksztalcenia@moipip.org.pl
 

Prosimy o przekazywanie przez pielęgniarki i położne swoich uwag i komentarzy dotyczących organizacji kształcenia podyplomowego prowadzonego przez MOIPiP.

Sugestie z Państwa strony pozwolą na usprawnienie organizacji kształcenia.
 

 


UWAGA!
OD 1 MAJA 2017 R. ZMIANY W KSZTAŁCENIU PODYPLOMOWYM PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

Zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 1991 z późn.zm.) od 1 maja 2017 roku obowiązuje System Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK).
Postępowania kwalifikacyjne na wszystkie rodzaje kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych, które rozpoczynają się od 1 lipca 2017 r., będą odbywały się za pośrednictwem systemu SMK.


Do założenia konta oraz korzystania z SMK niezbędne będą:

 

 1. Konto w systemie SMK należy założyć za pośrednictwem strony internetowej smk.ezdrowie.gov.pl
 2. Po założeniu konta konieczna jest weryfikacja uprawnień poprzez złożenie wniosku o weryfikację uprawnień do właściwej okręgowej izby pielęgniarek i położnych za pomocą systemu SMK. Istotne jest, aby dane podawane we wniosku zgadzały się z tymi, które posiada okręgowa izba pielęgniarek i położnych. Wniosek należy podpisać:
  • za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego – bez konieczności przychodzenia do MOIPIP,
  • za pomocą darmowego profilu zaufanego ePUAP (szczegółowe informacje na temat profilu dostępne są na stronie epuap.gov.pl/wps/portal) – bez konieczności przychodzenia do MOIPiP,
  • wniosek papierowy (najpierw drukuj potem złóż podpisany wniosek papierowy, konieczna wizyta w MOIPIP.
    

 

KSZTAŁCENIE W II POŁOWIE 2017 R.


W związku z koniecznością kontynuacji kursów, na które kwalifikacje zostały przeprowadzone po naborach w styczniu 2017 r. oraz w 2016 r. a także z powodu zmian w kształceniu podyplomowym związanych z wejściem w życie Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych Komisja Kształcenia podjęła decyzję o uruchomieniu naborów wyłącznie na kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek. Rejestracja na ww. kurs odbywać się będzie tylko poprzez System Monitorowania Kształcenia. Dokumenty w wersji papierowej nie będą przyjmowane.

W II połowie roku kontynuowana będzie realizacja kursów z poprzednich naborów:


Komisja Kształcenia informuje, że na chwilę obecną nie zostały jeszcze ogłoszone przez Ministerstwo Zdrowia przetargi nieograniczone na wybór organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2017 r. Informacje o przetargach oraz o ich rozstrzygnięciu umieścimy na naszej stronie internetowej www.moipip.org.pl
Rejestracja na specjalizacje będzie odbywała się wyłącznie poprzez SMK.

 

PRIORYTETY SPECJALIZACJI NA 2017 ROK
 
Specjalizacje w dziedzinie:
pielęgniarstwa internistycznego dla pielęgniarek,
pielęgniarstwa chirurgicznego dla pielęgniarek,
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek,
pielęgniarstwa neonatologicznego dla pielęgniarek i położnych,
pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek,
pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek,
pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek,
pielęgniarstwa ginekologiczno-położniczego dla położnych.
 
Specjalizacja rezerwowa w dziedzinie:
pielęgniarstwa ratunkowego dla pielęgniarek,
pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych.
 
 
 

KSZTAŁCENIE W TRAKCIE

SPECJALIZACJE W TRAKCIE

Dziedzina kształcenia Termin zakończenia
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek październik 2017
Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek październik 2017
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek (2 edycje) październik 2017
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek maj 2018
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek (2 edycje) maj 2018
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek maj 2018
Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek (2 edycje) maj 2018
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych (2 edycje) maj 2018KURSY KWALIFIKACYJNE W TRAKCIE

Dziedzina kształcenia Liczba uczestników  Termin zakończenia
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 106 czerwiec 2017
Pielęgniarstwo psychiatrycznego dla pielęgniarek 77 czerwiec 2017
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 70 grudzień 2017
Pielęgniarstwo transplantacyjne dla pielęgniarek 50 grudzień 2017
Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek 41 czerwiec 2017
Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 45 czerwiec 2017
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 40 czerwiec 2017
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek 33 czerwiec 2017
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 34 czerwiec 2017

 

KURSY SPECJALISTYCZNE W TRAKCIE

Zakres Kształcenia Liczba uczestników  Termin zakończenia
Leczenie ran dla pielęgniarek Kraków 138 (3 edycje)
Olkusz 47 (1 edycja)
listopad 2017
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe 125 (3 edycje) grudzień 2017
Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 141 (4 edycje) październik 2017
Szczepienia ochronne dla położnych 40 czerwiec 2017
Leczenie ran dla położnych 54 (1 edycja) czerwiec 2017
Wykonanie i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych Kraków 388 (6 edycji)
Nowy Targ 43 (1 edycja)
Sucha Beskidzka 39 (1 edycja)
Limanowa 52 (1 edycja)
styczeń 2018
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych Kraków 180 (4 edycje) czerwiec 2017
Resuscytacja oddechowo-krążeniowa noworodka dla pielęgniarek i położnych Kraków 134 (3 edycje)
Olkusz 30 (1 edycja)
grudzień 2017
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych Część I Kraków 66 (1 edycja) grudzień 2017
Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych Część II Kraków 45 (1 edycja) grudzień 2017

 

KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE W TRAKCIE
Dziedzina Kształcenia  
Podstawowe zabiegi reanimacyjne z użyciem AED Nabór ciągły.
Szkolenia w Placówkach
Porozumiewanie się z pacjentami.
Elementy komunikacji interpersonalnej
Nabór ciągły.
Szkolenia w Placówkach
Opieka nad pacjentem z portem naczyniowym (dla pielęgniarek i położnych) Zapisy telefoniczne (z podaniem numeru PWZ)
odpowiednio do ustalanych terminów szkoleń.

 

Dziękujemy wszystkim pielęgniarkom i położnym za informacje i sugestie dotyczące kształcenia podyplomowego przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej /komisjaksztalcenia@moipip.org.pl/.

 

Przewodnicząca

Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

 

Iwona Malinowska-Lipień

 

____________________________________________________________________

 

KOMUNIKAT KOMISJI KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że w związku z nowelizacją programów kształcenia podyplomowego nastąpiła zmiana w postępowaniu kwalifikacyjnym na poszczególne rodzaje kształcenia.

UWAGA!
Warunkiem zakwalifikowania na wybrane kursy kwalifikacyjne oraz szkolenia specjalizacyjne jest spełnienie przez pielęgniarkę, położną wymogów zawartych w Ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 15 lipca 2011 r. oraz legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu odpowiedniego kursu specjalistycznego. Warunki te określone zostały przez nowe programy kształcenia podyplomowego, opracowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. Programy te obowiązują od 24 sierpnia 2015 r. wszystkich organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych i dostępne są na stronie internetowej www.ckppip.edu.pl

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego informuję, że w okresie od 14 do 25 września br. przeprowadzone zostały nabory na kształcenie podyplomowe zgodnie z planem kształcenia na II połowę 2015 r. W związku ze zmianami w postepowaniu kwalifikacyjnym na kształcenie podyplomowe, które zostały narzucone przez nowe programy kształcenia opracowane przez CKPPIP i które związane są z koniecznością posiadania odpowiednich kursów specjalistycznych, kursy kwalifikacyjne (za wyjątkiem pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek i ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek) oraz specjalizacje przewidziane w planie kształcenia na II połowę 2015 roku nie zostaną zrealizowane. Mimo dużego zainteresowania pielęgniarek i położnych kursami kwalifikacyjnymi i specjalizacjami większość osób nie spełnia wymogu posiadania kursów specjalistycznych.

W związku z powyższym MOIPiP chcąc umożliwić pielęgniarkom i położnym uzupełnienie wymaganych kwalifikacji skupi się przede wszystkim na realizacji w najbliższym czasie kursów specjalistycznych z zakresu Resuscytacja krążeniowo-oddechowa oraz Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego. MOIPiP będzie starała się przeszkolić jak największą liczbę pielęgniarek i położnych w tym zakresie, aby umożliwić im podjęcie kształcenia na poziomie kursu kwalifikacyjnego czy specjalizacji.


Wykaz osób zakwalifikowanych na poszczególne formy kształcenia oraz harmonogramy szkoleń dostępne będą na naszej stronie internetowej www.moipip.org.pl.WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO SPECJALIZACJI I KURSÓW KWALIFIKACYJNYCH


Do specjalizacji może przystąpić pielęgniarka lub położna, która:

• posiada prawo wykonywania zawodu,
• posiada 2 lata stażu pracy w zawodzie w okresie ostatnich 5 lat,
• legitymuje się zaświadczeniem o ukończeniu odpowiedniego kursu specjalistycznego wg poniższego wykazu:

 

SPECJALIZACJA WYMAGANY KURS SPECJALISTYCZNY
SPECJALIZACJA DLA PIELĘGNIAREK
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Pielęgniarstwo chirurgiczne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Pielęgniarstwo geriatryczne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Pielęgniarstwo internistyczne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Pielęgniarstwo onkologiczne -
Pielęgniarstwo operacyjne -
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej Leczenie ran dla pielęgniarek
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Pielęgniarstwo pediatryczne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Pielęgniarstwo psychiatryczne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Pielęgniarstwo ratunkowe Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Pielęgniarstwo rodzinne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Ochrona zdrowia pracujących Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
SPECJALIZACJA DLA POŁOŻNYCH
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
Leczenie ran dla położnych
Pielęgniarstwo rodzinne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
SPECJALIZACJA DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Pielęgniarstwo epidemiologiczne -
Pielęgniarstwo neonatologiczne -


WAŻNE
Uczestnik specjalizacji przed zaliczeniem szkolenia zobowiązany jest do udokumentowania kwalifikacji w zakresie badania fizykalnego uwierzytelnioną kopią:
• dyplomu uzyskania tytułu specjalisty po 2001 r.
lub
• zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego Wywiad i badanie fizykalne
lub
• zaświadczenia o ukończeniu kursu z zakresu badania fizykalnego Advanced Physical Assessment.


Do kursu kwalifikacyjnego może przystąpić pielęgniarka lub położna, która:
• posiada prawo wykonywania zawodu,
• posiada 6 miesięcy stażu pracy w zawodzie,
• legitymuje się zaświadczeniem o ukończeniu odpowiedniego kursu specjalistycznego wg poniższego wykazu:


 

KURS KWALIFIKACYJNY WYMAGANY KURS SPECJALISTYCZNY
KURS KWALIFIKACYJNY DLA PIELĘGNIAREK
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Pielęgniarstwo chirurgiczne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Pielęgniarstwo diabetologiczne -
Pielęgniarstwo geriatryczne Leczenie ran
Pielęgniarstwo internistyczne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Pielęgniarstwo kardiologiczne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Pielęgniarstwo neonatologiczne -
Pielęgniarstwo neurologiczne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Pielęgniarstwo onkologiczne -
Pielęgniarstwo operacyjne -
Pielęgniarstwo opieki długoterminowej -
Pielęgniarstwo opieki paliatywnej -
Pielęgniarstwo pediatryczne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Pielęgniarstwo psychiatryczne -
Pielęgniarstwo ratunkowe Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
Pielęgniarstwo rodzinne -
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania -
Pielęgniarstwo transplantacyjne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Aktualne zaświadczenie o ukończeniu kursu Przetaczanie krwi i preparatów krwiopochodnych
Ochrona zdrowia pracujących -
KURS KWALIFIKACYJNY DLA POŁOŻNYCH
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
Pielęgniarstwo operacyjne -
Pielęgniarstwo rodzinne Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa noworodka
KURS KWALIFIKACYJNY DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
Pielęgniarstwo epidemiologiczne -

 

 

 

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

DOFINANSOWANE KURSY SPECJALISTYCZNE I KWALIFIKACYJNE
DLA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

 

 
Małopolskie Centrum Edukacji oraz Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, zapraszają osoby pracujące w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza lub położnej/położnego, zamieszkałe i/lub zatrudnione na terenie województwa małopolskiego na bezpłatne kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne, realizowane w ramach projektu: Szkoła dla zdrowia - kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych w okresie: od 01.06.2016 roku do 31.10.2017 r.
 
W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące kursy:
 
Kurs kwalifikacyjny:
 
Kursy specjalistyczne:
 
Miejsce organizacji kursów: teren województwa małopolskiego.
 
Zapewniamy: wykłady i ćwiczenia, staże zawodowe w oddziałach szpitalnych i gabinetach POZ, egzaminy końcowe, opiekę kierownika kursu, bezpłatne materiały szkoleniowe, a w trakcie zajęć poczęstunek
 
Rekrutacja: prowadzona w sposób ciągły począwszy od 18.07.2016r.
 
Dokumenty (wyłącznie na formularzach projektowych) można składać lub przesyłać na adres:
Małopolskie Centrum Edukacji, ul. Podhalańska 4, 34-700 Rabka Zdrój
 
lub
 
Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych, ul. Szlak 61, 31-153 Kraków
 
a także przesłać drogą elektroniczną (skany podpisanych dokumentów) na adres:
projekty@malopolska.edu.pl
 
Szczegóły na:
www.medyczne.malopolska.edu.pl
 
infolinia: 18 267 68 94
 
 
 
KARTA ZGŁOSZENIA

KARTA ZGŁOSZENIA – kursy specjalistyczne Wywiad i badanie fizykalne oraz Ordynowanie leków i wypisywanie recept

 

Szkoła dla zdrowia - kursy zawodowe dla pielęgniarek i położnych nr Projektu POWR.05.04.00-00-0038/15 Oś priorytetowa V Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych
 
Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.