X

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie ul. Szlak 61, 31-153 Kraków.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 61, 31-153 Kraków email: bartosz.wlodarczyk@oiodo.pl lub listownie na adres: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Szlak 61, 31-153 Kraków;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039, ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań ADO w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z ADO w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
Przechodzę do serwisu
Menu

Informacje komisji kształcenia

 

NABORY NA SPECJALIZACJE
W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GERIATRYCZNEGO DLA PIELĘGNIAREK
ORAZ OCHRONY ZDROWIA PRACUJĄCYCH DLA PIELĘGNIAREK

 

W związku z wygranym postępowaniem przetargowym na wybór organizatorów kształcenia podyplomowego prowadzących szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych, Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych informuje, że ogłasza nabór na specjalizacje w dziedzinach:


Rejestracja na specjalizacje prowadzona jest wyłącznie poprzez
System Monitorowania Kształcenia (SMK) [ => LOGIN].

 


Planowane rozpoczęcie specjalizacji: grudzień br.

Szczegółowe informacje dotyczące specjalizacji zamieścimy w 2-połowie listopada br.

Do wniosku zgłoszeniowego na specjalizację wysyłanego poprzez SMK [ => LOGIN] należy załączyć dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie, w okresie ostatnich 5 lat.

Wnioski na specjalizacje wysłane poprzez SMK [ => LOGIN] zostaną zweryfikowane i dopuszczone do postępowania kwalifikacyjnego w formie egzaminu wstępnego.

Osoby dopuszczone do egzaminu wstępnego zostaną mailowo poinformowane o szczegółach dotyczących egzaminu wstępnego.

Terminy egzaminów wstępnych na poszczególne dziedziny specjalizacji oraz literatura do egzaminu zostaną podane na stronie internetowej MOIPiP (www.moipip.org.pl).


UWAGA!!!
Do specjalizacji dofinansowanej ze środków publicznych może przystąpić pielęgniarka, położna, która w ciągu ostatnich 5 lat nie odbywała specjalizacji dofinansowanej ze środków publicznych
, przy czym przez „odbywanie specjalizacji” rozumie się również rezygnację ze specjalizacji, a także sytuację trzykrotnego uzyskania niepomyślnego wyniku z egzaminu państwowego.

 

* * *

 

EGZAMIN WSTĘPNY
NA SPECJALIZACJĘ W DZIEDZINIE PIELĘGNIARSTWA GERIATRYCZNEGO
DLA PIELĘGNIAREK

 


Egzaminy wstępny na specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek odbędzie się w dniu 20 grudnia 2018 r. o godz. 9:00 w sali wykładowej MOIPiP w Krakowie, ul. Szlak 61.

Osoby dopuszczone do egzaminu wstępnego zostaną mailowo poinformowane o szczegółach dotyczących egzaminu.


Rejestracja na specjalizacje prowadzona jest wyłącznie poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK) [ => LOGIN].
 

Do wniosku zgłoszeniowego na specjalizację wysyłanego poprzez SMK należy załączyć dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie, w okresie ostatnich 5 lat.

 

LITERATURA DO EGZAMINU WSTĘPNEGO

 1. Wieczorkowska-Tobis K., Talarska D. (red.), Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Wydanie II, Warszawa 2017.
 2. Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 123, 650, 1000, 1515, 1544, 1629, 1669).
 3. Kodeks etyki zawodowej pielęgniarki i położnej Rzeczypospolitej Polskiej. Wydanie II, Kraków 2016 r.
 4. Wytyczne resuscytacji 2015, Polska Rada Resuscytacji.

 

 

 

NABORY NA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE REALIZOWANE PRZEZ MOIPIP

 

 

We wniosku zgłoszeniowym na kurs w SMK należy:

 • załączyć zaświadczenie potwierdzające staż pracy oraz aktualne zatrudnienie,
 • wskazać posiadane uprawnienia w zakresie kursów specjalistycznych.


Wnioski niekompletne oraz błędnie wypełnione będą zwracane do uzupełnienia lub odrzucane.

O tym na jakim etapie znajduje się wniosek danej osoby informuje tzw. status wniosku.
Prosimy o kontrolowanie wspomnianego statusu, ponieważ w przypadku odrzucenia bądź zwrócenia wniosku na kurs osoba zainteresowana nie jest informowana mailowo.

Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną poinformowane drogą elektroniczną o szczegółach realizacji kursu.

 

 

KURSY KWALIFIKACYJNE

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
Wnioski niekompletne oraz błędnie wypełnione będą zwracane do uzupełnienia lub odrzucane.

 

KURSY SPECJALISTYCZNE

O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń.
Wnioski niekompletne oraz błędnie wypełnione będą zwracane do uzupełnienia lub odrzucane.

 

 

INFORMACJE KOMISJI KSZTAŁCENIA

Aktualizacja: 22 października 2018 r.

 

 

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych informuje o uruchomieniu poczty e-mail: komisjaksztalcenia@moipip.org.pl
 

Prosimy o przekazywanie przez pielęgniarki i położne swoich uwag i komentarzy dotyczących organizacji kształcenia podyplomowego prowadzonego przez MOIPiP.

Sugestie z Państwa strony pozwolą na usprawnienie organizacji kształcenia.

 

Komisja Kształcenia informuje, że Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych złożyła ofertę na kolejny przetarg na wybór organizatorów kształcenia prowadzących szkolenia specjalizacyjne, które rozpoczną się w 2018 r.

Oferta została złożona na specjalizacje w dziedzinie:


Po ogłoszeniu oficjalnych wyników postępowania przetargowego, na stronie internetowej MOIPiP umieścimy informację o uruchomieniu postępowania rekrutacyjnego na specjalizacje.
Rejestracja na specjalizacje będzie odbywała się wyłącznie poprzez SMK

 

PLAN KSZTAŁCENIA NA II POŁOWĘ 2018 R.


Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek w dziedzinie:


Kurs kwalifikacyjny dla położnych w dziedzinie:


Kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:


Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:


Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:

 

KSZTAŁCENIE W TRAKCIE

SPECJALIZACJE W TRAKCIE

Dziedzina kształcenia Liczba uczestników Termin zakończenia
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 62 maj 2019
Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 65 maj 2019
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 57 maj 2019
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 44 maj 2019
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 70 maj 2019
Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek 49 maj 2019
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych 70 maj 2019
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych 45 maj 2019
Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych 39 maj 2019
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 56 maj 2020
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 35 maj 2020
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 30 maj 2020
Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 29 maj 2020
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 22 maj 2020
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych 28 maj 2020
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych 30 maj 2020KURSY KWALIFIKACYJNE W TRAKCIE

Dziedzina kształcenia Liczba uczestników  Planowany termin zakończenia
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 54 luty 2019

 

KURSY SPECJALISTYCZNE W TRAKCIE

Rodzaj kursu Liczba uczestników  Planowany termin zakończenia
     
     
     
     

 

Dziękujemy wszystkim pielęgniarkom i położnym za informacje i sugestie dotyczące kształcenia podyplomowego przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej /komisjaksztalcenia@moipip.org.pl/.

 

Przewodnicząca

Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

 

Iwona Malinowska-Lipień

 

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.