X

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie ul. Szlak 61, 31-153 Kraków.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 61, 31-153 Kraków email: bartosz.wlodarczyk@oiodo.pl lub listownie na adres: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Szlak 61, 31-153 Kraków;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039, ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań ADO w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z ADO w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
Przechodzę do serwisu
Menu

Informacje komisji kształcenia

 

NABORY NA KSZTAŁCENIE PODYPLOMOWE REALIZOWANE PRZEZ MOIPIP

 

UWAGA!
Wnioski niekompletne oraz błędnie wypełnione będą zwracane do uzupełnienia lub odrzucane.

O tym na jakim etapie znajduje się wniosek danej osoby informuje tzw. status wniosku.
Prosimy o kontrolowanie wspomnianego statusu, ponieważ w przypadku odrzucenia bądź zwrócenia wniosku na kurs osoba zainteresowana nie jest informowana mailowo.

Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną poinformowane drogą elektroniczną o szczegółach realizacji kursu.

 

 

NABORY NA SPECJALIZACJE 2020 - NOWE TERMINY

 

Szanowni Państwo,
Nabory na specjalizacje w dziedzinach:


Zostają wydłużone do 15 marca 2021 r. W przypadku wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc nabory zostaną zakończone przed wskazanym terminem.

Rozpoczęcie ww. specjalizacji zostaje przesunięte na 27 marca 2021 r.

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane mailowo o szczegółach realizacji zajęć. Przypominamy, że zajęcia teoretyczne oraz zaliczenia będą odbywały się zdalnie. 

Wnioski na specjalizacje należy wysyłać przez  System Monitorowania Kształcenia [ => LOGIN].

Do wniosku należy załączyć dokument potwierdzający co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie, w okresie ostatnich 5 lat.

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne.

O przyjęciu na specjalizacje będzie decydowała kolejność zgłoszeń.
 

 

* * *


NABORY NA KURSY KWALIFIKACYJNE

 

* * *

NABORY NA KURSY SPECJALISTYCZNE

O przyjęciu na kursy specjalistyczne decyduje kolejność zgłoszeń oraz poprawnie wypełniony wniosek na kurs.
Wnioski niekompletne oraz błędnie wypełnione będą zwracane do uzupełnienia lub odrzucane.

 

* * *


PLAN REALIZACJI KSZTAŁCENIA W I POŁOWIE 2021 R.
 


Plan kształcenia na 2021 r.
w zakresie priorytetów specjalizacjiDziedziny priorytetowe:

 1. Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
 2. Pielęgniarstwo internistyczne
 3. Pielęgniarstwo chirurgiczne
 4. Pielęgniarstwo operacyjne
 5. Pielęgniarstwo pediatryczne
 6. Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
 7. Pielęgniarstwo neonatologiczne
 8. Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych


Dziedziny rezerwowe:

 1. Pielęgniarstwo onkologiczne
 2. Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 3. Pielęgniarstwo ratunkowe

 

 Plan kształcenia na I półrocze 2021 r.
(Zakłada wznowienie wstrzymanych kursów z 2020 r. oraz uruchomienie nowych form)
 

KURSY, KTÓRYCH WZNOWIENIE PLANUJEMU NA I POŁOWĘ 2021

Kursy kwalifikacyjne na które nadal trwają nabory:


Kursy specjalistyczne:

 


NOWE FORMY KSZTAŁCENIA, NA KTÓRE NABORY JUŻ TRWAJĄ LUB ZOSTANĄ OGŁOSZONE


Na styczeń 2021 r. planujemy uruchomienie specjalizacji w dziedzinach:


Nabory na pielęgniarstwo internistyczne, anestezjologiczne i chirurgiczne zostały zakończone. Natomiast na pozostałe specjalizacje przyjmujemy zgłoszenia do 20 stycznia br. Jeśli uda się zebrać kompletne minimalne grupy osób, to rozpoczniemy zajęcia planowo w styczniu. W sytuacji, gdy osób chętnych będzie za mało przesuniemy rozpoczęcie na II połowę 2021 r.

W związku ze zgłaszanym zapotrzebowaniem dodatkowo do planu kształcenia dołączamy:

 1. Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek
 2. Kurs specjalistyczny Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych.

W I połowie 2021 r. planujemy w pierwszej kolejności uruchomić kursy, których realizacja została wstrzymana w 2020 r. ze względu na sytuację epidemiologiczną. Jednak decyzje o uruchomieniu poszczególnych kursów będą podejmowane rozważnie z uwzględnieniem bieżącego zagrożenia epidemiologicznego.

Istotną zmianą w procesie kształcenia będzie prowadzenie zajęć teoretycznych w formie zdalnej, na co pozwalają niedawno wprowadzone zmiany w przepisach. Osoby chcące realizować kursy muszą zatem posiadać dostęp do internetu oraz komputera.

Z kursów i specjalizacji wstrzymanych w I połowie 2020 r. udało się do chwili obecnej zakończyć:

Specjalizacje w dziedzinie:


Kursy specjalistyczne:


Kursy kwalifikacyjne w dziedzinie:


Wznowiono w kształcenie w zakresie:

 1. kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie:
  • Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek,
  • Pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych.
 2. kursu specjalistycznego Leczenie ran dla pielęgniarek


Realizacja ww. szkoleń pokazała, że w obecnie trudnej i dynamicznie zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej dużym wyzwaniem staje się realizacja zajęć praktycznych w ramach kształcenia podyplomowego. W związku z powyższym wznowienie konkretnych kursów będzie w dużej mierze zależało od możliwości przeprowadzenia zajęć stażowych.
Ponadto istotnym problemem jest również fakt, że w trakcie trwania kursów uczestnicy, wykładowcy oraz opiekunowie zajęć stażowych trafiają na kwarantannę lub izolację, co tym samym utrudnia realizację zajęć. Trudno opracować i przedstawić wiążące harmonogramy, gdyż z dnia na dzień sytuacja się zmienia.

 

* * *

 

INFORMACJE KOMISJI KSZTAŁCENIA

Aktualizacja: 6 lutego 2020 r.

 

 

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych informuje o uruchomieniu poczty e-mail: komisjaksztalcenia@moipip.org.pl
 

Prosimy o przekazywanie przez pielęgniarki i położne swoich uwag i komentarzy dotyczących organizacji kształcenia podyplomowego prowadzonego przez MOIPiP.

Sugestie z Państwa strony pozwolą na usprawnienie organizacji kształcenia.

 

 
Plan kształcenia na I połowę 2020 r.

Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek w dziedzinie:

Szkolenia specjalizacyjne dla położnych w dziedzinie:

Szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych w dziedzinie:

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek w dziedzinie:

Kursy kwalifikacyjne dla położnych w dziedzinie:

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek:

Kursy specjalistyczne dla położnych:

Kursy specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych:
 
 
AKTUALNIE PROWADZONE NABORY


Nabory na kursy zaplanowane na I połowę 2020 r. są prowadzone poprzez System Monitorowania Kształcenia (SMK). Informacje na temat rozpoczynających się oraz prowadzonych aktualnie naborów są dostępne na stronie internetowej www.moipip.org.pl
 
 

KSZTAŁCENIE W TRAKCIE

SPECJALIZACJE W TRAKCIE

Dziedzina kształcenia Liczba uczestników Termin zakończenia
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 56 maj 2020
Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek 35 maj 2020
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 30 maj 2020
Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek 29 maj 2020
Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek 42 maj 2020
Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek 20 maj 2020
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych 28 maj 2020
Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych 30 maj 2020
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 60 maj 2021
Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek 60 maj 2021
Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek 40 maj 2021
Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych 60 maj 2021

 

KURSY KWALIFIKACYJNE W TRAKCIE

Dziedzina kształcenia Liczba uczestników  Planowany termin zakończenia
Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek 41 luty 2020
Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek 34 marzec 2020
Pielęgniarstwo epidemiologiczne dla pielęgniarek i położnych 25 luty 2020
Pielęgniarstwo nefrologiczne z dializoterapią dla pielęgniarek 26 luty 2020
Pielęgniarstwo kardiologiczne dla pielęgniarek 20 luty 2020
Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania dla pielęgniarek 37 kwiecień 2020
Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek 40 marzec 2020
Pielęgniarstwo operacyjne dla położnych 40 kwiecień 2020

 

KURSY SPECJALISTYCZNE W TRAKCIE

Rodzaj kursu Liczba uczestników  Planowany termin zakończenia
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dla pielęgniarek i położnych 120 marzec 2020
Ordynowanie leków i wypisywanie recept cz. I 50 marzec 2020
Dializoterapia dla pielęgniarek 29 luty 2020
Leczenie ran dla położnych 53 luty 2020


 

Dziękujemy wszystkim pielęgniarkom i położnym za informacje i sugestie dotyczące kształcenia podyplomowego przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej /komisjaksztalcenia@moipip.org.pl/.

 

Przewodnicząca

Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

 

Iwona Malinowska-Lipień

 

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.