Menu

Przerwa w wykonywaniu zawodu

Pielęgniarka/położna, która nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż  5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową rade pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie.
 

Niewykonywaniem zawodu obligującym pielęgniarkę lub położną do odbycia przeszkolenia (przerwa w wykonywaniu zawodu) jest sytuacja, w której dana osoba w okresie ostatnich 6 lat nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat.

 

Dokumenty poświadczające wykonywanie zawodu:

Lp. Forma wykonywania zawodu Dokument poświadczający wykonywanie zawodu
1. Umowa o pracę lub stosunek służbowy Świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu (z wyszczególnieniem wszystkich okresów przerwy w wykonywaniu zawodu takich jak: urlopy chorobowe, urlopy bezpłatne, urlopy wychowawcze, okresy świadczeń rehabilitacyjnych)
2. Umowa cywilnoprawna Zaświadczenie o wykonywaniu umowy na realizację świadczeń zdrowotnych (ze wskazaniem zakresu świadczeń oraz określeniem miesięcznego wymiaru czasu pracy – ilość godzin pracy w miesiącu)
3. Wolontariat Umowa o wolontariat z podmiotem leczniczym lub zaświadczenie z tego podmiotu określające zakres świadczeń oraz miesięczny wymiar czasu pracy – ilość godzin pracy w miesiącu
4. Praktyki zawodowe pielęgniarek i położnych Dokumentacja potwierdzająca prowadzoną działalność np. umowa o realizacje świadczeń zdrowotnych z NFZ, z podmiotem leczniczym, zakładem pracy chronionej, zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek, zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach.
5. Wykonywanie zawodu (praca ) za granicą Zaświadczenie o okresie zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki, położnej wystawione przez pracodawcę lub inny dokument potwierdzający wykonywanie zawodu oraz dokument potwierdzający uznanie kwalifikacji w zawodzie pielęgniarki lub położnej w danym państwie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pielęgniarka/położna zamierzająca podjąć wykonywanie zawodu po upływie pięciu lat od ukończenia szkoły, stażu podyplomowego lub po przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż pięć lat, zobowiązana jest do odbycia przeszkolenia.

Celem przeszkolenia jest uzupełnienie i aktualizacja posiadanej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.

Przeszkolenie obejmuje praktykę w szpitalu na wymienionych oddziałach:

W przypadku pielęgniarek:

W przypadku położnych:

Przeszkolenie odbywa się pod nadzorem opiekuna wskazanego przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym pielęgniarka/położna odbywa przeszkolenie.

Warunkiem otrzymania skierowania na przeszkolenie jest:

  1. złożenie wniosku w przedmiotowej sprawie,
  2. posiadanie zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu,
  3. dostarczenie zaświadczenia lekarskiego dotyczącego zdolności do odbycia przeszkolenia praktycznego w zawodzie pielęgniarki/położnej.
  4. dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o posiadaniu aktualnego szczepienia przeciwko WZW typu B,
  5. dostarczenie polisy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i zakażeń po ekspozycji WZW/HIV 

 

Po odbyciu przeszkolenia należy zdać egzamin. Egzamin po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/położnej organizowany jest przez MOIPiP i  odbywa się w ostatnią środę każdego miesiąca o godz. 13:00 w siedzibie MOIPiP, ul. Szlak 61, Kraków.

Program przeszkolenia, sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat (przyjęty uchwałą Nr 688/VI/2014 Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie z dnia 14 stycznia 2014 r.).

Komisja Egzaminacyjna po przeszkoleniu po przerwie dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu pielęgniarki lub położnej (powołana uchwałą nr 70/VII/2015 Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie z dnia 9 grudnia 2015 r.

Członkowie:
- Tadeusz Wadas
- Iwona Malinowska-Lipień
- Barbara Słupska
- Anna Polonek
- Joanna Rudek
- Stanisław Łukasik
 

Wniosek o skierowanie na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.