Menu

Wpis do rejestru pielęgniarek/położnych

Zawód pielęgniarki/położnej może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu stwierdzone przez właściwą okręgową radę pielęgniarek i położnych - art. 7 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435, z późn. zm.)
 
Wpis do rejestru pielęgniarek/położnych dokonywany jest:
 
 1. z urzędu w stosunku do pielęgniarek/położnych, którym okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznała prawo wykonywania zawodu,
 2. na wniosek osoby zainteresowanej, która posiada prawo wykonywania zawodu ale:

a. zmieniła miejsce wykonywania zawodu - dotychczasowe było na terenie działania innej izby okręgowej,

b. zamierza podjąć wykonywanie zawodu na terenie działania określonej izby lub mimo, iż nie wykonuje już zawodu chciałaby być członkiem danej izby,

Wniosek o wpis do rejestru Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych

 

 Wpis do rejestru dokonuje się na wniosek osoby zainteresowanej posiadającej prawo wykonywania zawodu.
 

Osoby wpisane do rejestru z mocy prawa stają się członkami danej okręgowej izby pielęgniarek i położnych.
 
Obowiązki i uprawnienia członków okręgowej izby pielęgniarek i położnych:
 
Członkowie okręgowej izby obowiązani są:
 1. postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz zasadami wykonywania zawodu określonymi w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej,
 2. sumiennie wykonywać obowiązki zawodowe,
 3. przestrzegać uchwał organów izb,
 4. regularnie opłacać składkę członkowską
 5. bezzwłocznie zawiadomić okręgową radę o:
Członkowie okręgowej izby mają prawo:
 1. wybierać i być wybierani do organów izb,
 2. korzystać z pomocy izb w zakresie rozwijania kwalifikacji zawodowych oraz w zakresie zapewnienia właściwych warunków wykonywania zawodu,
 3. korzystać z ochrony i pomocy prawnej w sprawach dotyczących wykonywania zawodu,
 4. korzystać z innych świadczeń izb i działalności samopomocowej.

Składki członkowskie:

Na podstawie art. 11 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. 2011 Nr 174, poz. 1038) członkowie samorządu pielęgniarek i położnych obowiązani są regularnie opłacać składki członkowskie. Wysokość składek członkowskich określa tekst jednolity uchwał Nr 18 i 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału

 

Członkowie Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych mogą dokonywać wpłaty składki:
- w kasie Okręgowej Izby,
- na rachunek bankowy Izby - wpłaty indywidualne lub za pośrednictwem pracodawcy.

 

 

Członkowie Małopolskiej Okręgowej Izby w Krakowie regularnie opłacający składkę członkowską mogą korzystać z pomocy w zakresie kształcenia podyplomowego i pomocy socjalnej.
 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.