X

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie ul. Szlak 61, 31-153 Kraków.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 61, 31-153 Kraków email: iod@moipip.org.pl lub listownie na adres: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Szlak 61, 31-153 Kraków;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039, ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań Administratora Danych Osobowych w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
Przechodzę do serwisu
Menu

Zapomogi Losowe i Zasiłki Statutowe

Komisja Socjalna przy Małopolskiej Radzie Okręgowej Pielęgniarek i Położnych przyznaje pomoc socjalną członkom  samorządu w dwóch formach:


Pomoc socjalna przyznawana jest zgodnie z obowiązującym regulaminem.

Aby wnioskować o pomoc socjalną konieczne jest złożenie w biurze MOIPiP odpowiedniego Wniosku wraz z dołączeniem stosownych dokumentów. Dokumenty można złożyć osobiście, za pośrednictwem innej osoby lub nadesłać pocztą.
 

Wniosek o przyznanie zapomogi losowej

Wniosek o przyznanie zasiłku statutowego


Komisja socjalna obraduje w każda pierwszą środę miesiąca o godz.13.30. Rozpatrywane są wszystkie wnioski złożone do tej godziny.

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały nr 568/VII/2016 MORPiP z dnia 13 grudnia 2016 roku
 
 
REGULAMIN KOMISJI SOCJALNEJ
przy Małopolskiej Okręgowej Radzie Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
 
 
Podstawa prawna:
§ 1
 1. Fundusz zapomóg losowych oraz zasiłków statutowych tworzą środki finansowe pochodzące ze składek członkowskich opłacanych przez członków Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, których wysokość określana jest w uchwale Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.
 2. Warunkiem otrzymania świadczeń, o których mowa w ust. 1 jest regularne opłacanie składek na rzecz Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, zgodnie z obowiązującą uchwałą Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.
 
§ 2
Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:
 1. indywidualne zdarzenie losowe – nagłe, niespodziewane, pojedyncze zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, którego nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej ostrożności, niezależne od woli członka Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie (np. nagła choroba, wypadek), 
 2. klęska żywiołowa – zdarzenie spowodowane niszczycielskim działaniem sił przyrody, katastrofa naturalna lub awaria techniczna, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod jednolitym kierownictwem (np. powódź, pożar, grad, trzęsienie ziemi),
 3. długotrwała choroba – choroba wymagająca długotrwałego leczenia w tym choroby określane z medycznego punktu widzenia jako przewlekłe, nieuleczalne. 
 4. członek rodziny – mąż, żona, dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 24 lat, natomiast jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i jest niezdolne do samodzielnej egzystencji bez względu na wiek.
 
§3
Zapomogi losowe oraz zasiłki statutowe przyznaje Komisja Socjalna wybrana spośród członków Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, której przewodniczy Przewodniczący Komisji. 
 
§ 4
 1. Z wnioskiem o otrzymanie zapomogi losowej wystąpić mogą członkowie samorządu pielęgniarek i położnych Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie regularnie opłacający składkę członkowską zgodnie z obowiązującą uchwałą Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.
 2. Z wnioskiem o przyznanie zasiłku statutowego wystąpić mogą członkowie samorządu Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie oraz członkowie rodziny członka samorządu, na podstawie aktu zgonu.
 
§ 5
 1. Komisja socjalna przyznaje zasiłki statutowe w następujących sytuacjach:
  1. w przypadku śmierci członka samorządu pielęgniarek i położnych Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie,
  2. w przypadku śmierci członka rodziny członka samorządu pielęgniarek i położnych Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie.
 2. Komisja socjalna przyznaje zapomogi losowe w następujących sytuacjach:
  1. zaistnienia długotrwałej choroby członka samorządu pielęgniarek i położnych wpisanego do rejestru Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie lub członka jego rodziny, 
  2. zaistnienia indywidualnego zdarzenia losowego powodującego utratę zdrowia i uniemożliwiające okresowe wykonywanie zawodu lub wykonywanie go w dotychczasowym zakresie przez członka samorządu pielęgniarek i położnych wpisanego do rejestru Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie lub jego małżonka, 
  3. zaistnienie u członka samorządu pielęgniarek i położnych wpisanego do rejestru Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie udokumentowanych, trudnych sytuacji losowych, takich jak kradzież mienia, włamanie, 
  4. zaistnienia ciężkiej sytuacji finansowej niepełnosprawnego dziecka zmarłego członka samorządu pielęgniarek i położnych wpisanego do rejestru Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, uzasadniającej konieczność udzielenia pomocy finansowej,
  5. zaistnienia klęski żywiołowej w wyniku, której ucierpiał członek samorządu pielęgniarek i położnych wpisanego do rejestru Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie.
 
§ 6
 1. Przyznanie i wypłata zapomogi losowej wnioskodawcy jest dochodem i podlega rozliczeniu przy składaniu rocznego zeznania podatkowego, za wyjątkiem sytuacji, gdy jej wysokość nie przekracza kwoty zwolnionej od podatku lub przyczyna (zdarzenie losowe) przyznania zapomogi nie jest ujęta przez ustawodawcę jako zwolniona z opodatkowania.
 2. W przypadku wymienionym w § 6 ust. 1 , zgodnie z obowiązującymi przepisami o podatku dochodowym od osób fizycznych (obowiązek wystawienia PIT 8 C przez MOIPiP), wnioskodawca jest zobowiązany do złożenia w siedzibie MOIPiP oświadczenia do celów podatkowych. 
 
§ 7
Komisja Socjalna pracuje w oparciu o poniższe ustalenia:
 1. Rozpatrzenie wniosków odbywa się podczas comiesięcznych posiedzeń Komisji, w obecności nie mniej niż 50% liczby członków. 
 2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Komisji, zastępstwo pełni osoba przez niego wyznaczona. 
 3. Decyzja o przyznaniu zasiłku podejmowana jest zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decydujący jest głos Przewodniczącego Komisji. 
 4. Wnioski, w których brakuje wymaganych dokumentów zwracane są do uzupełnienia.
 5. Wnioski nieuzupełnione przez wnioskodawcę w terminie 3 miesięcy od daty pierwszego rozpatrzenia i zwrócenia do uzupełnienia będą rozpatrywane odmownie. 
 6. Komisja Socjalna sporządza listę wypłat, którą podpisuje Przewodniczący Komisji oraz Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie. 
 
§ 8
 1. Wniosek o przyznanie zapomogi losowej i zasiłku statutowego wnioskodawca składa:
  1. osobiście,
  2. za pośrednictwem poczty, 
  3. przez pełnomocnika danej placówki lub przez osobę upoważnioną przez wnioskodawcę,
 2. W przypadku wniosku o przyznanie pomocy nieletnim, uczącym się oraz niepełnosprawnym dzieciom zmarłego członka samorządu pielęgniarek i położnych Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie – dokumenty wraz z wnioskiem składa opiekun prawny lub faktyczny dziecka do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 24 lat, natomiast jeśli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności i jest niezdolne do samodzielnej egzystencji bez względu na wiek.
 3. Wniosek o przyznanie zapomogi losowej należy złożyć na formularzu „wniosek o przyznanie zapomogi losowej”, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
  1. zaświadczenie o dochodach własnych z ostatnich 3 miesięcy,
  2. zaświadczenie o dochodach współmałżonka z ostatnich 3 miesięcy, (w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie z urzędu pracy, w przypadku osoby będącej rolnikiem – zaświadczenie z urzędu gminy), w przypadku rozwodu wyrok sądu wraz z zaświadczeniem o wysokości alimentów a w przypadku separacji dokumenty to potwierdzające,
  3. zaświadczenie pracodawcy o terminowym opłacaniu składek członkowskich do MOIPiP a w przypadku indywidualnego odprowadzania składek kserokopię dowodów wpłaty lub poświadczenie z działu księgowości MOIPiP,
  4. zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione nie wcześniej niż na 6 miesięcy od daty złożenia wniosku,
  5. karty informacyjne z pobytów w szpitalu z datą wystawienia do 6-miesiecy od daty złożenia wniosku,
  6. orzeczenie o z stopniu niepełnosprawności dziecka,
  7. dokument, zgodnie z którym prowadzone postępowanie w sprawie kradzieży zostało prawomocnie umorzone,
  8. zaświadczenie z urzędu gminy lub potwierdzenie albo protokół straży pożarnej lub zaświadczenie sporządzone przez rzeczoznawcę majątkowego w sprawie strat spowodowanych powodzią, pożarem, wybuchem gazu lub innych powstałych szkód.
 4.  W celu otrzymania zasiłku statutowego, wnioskodawca zobowiązany jest w terminie 6 miesięcy od daty zgonu wypełnić wniosek o zasiłek statutowy, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu. Do wniosku dołącza się akt zgonu.
 5. Wnioskodawca składa wymagane dokumenty w oryginale lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem lub oświadczenie wnioskodawcy o zgodności dokumentów z oryginałem.
 
§ 9
 1. Komisja Socjalna przyznaje zapomogę losową w kwocie od 100,00 zł do 1.000,00 zł. Zapomogi losowe powyżej kwoty 1.000,00 zł na wniosek Komisji Socjalnej przyznaje Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Krakowie. 
 2. Zapomoga losowa może być przyznawana temu samemu wnioskodawcy nie częściej niż jeden raz w roku kalendarzowym. 
 3. Wysokość zasiłku statutowego wynosi 1 000,00 zł.
 
§ 10
 1. Przyznawane kwoty zasiłku statutowego oraz zapomogi losowej wypłacane są wnioskodawcy przelewem na numer rachunku bankowego wskazany przez niego we wniosku. 
 2. W przypadku nie wskazania rachunku bankowego w złożonym wniosku, przyznaną kwotę wnioskodawca zobowiązany jest odebrać osobiście. 
 3. Zapomoga losowa i zasiłek statutowy nieodebrane w ciągu 30 dni od dnia ich przyznania zostają anulowane.
 
§ 11
Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Krakowie zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłat świadczeń w zależności od środków finansowych pozostających w dyspozycji Komisji Socjalnej.
 
§ 12
W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Krakowie lub Prezydium Okręgowej Rady.
 
§ 13
Regulamin obowiązuje od 13 grudnia 2016 roku.
 
 
 
Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.