X

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie ul. Szlak 61, 31-153 Kraków.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 61, 31-153 Kraków email: bartosz.wlodarczyk@oiodo.pl lub listownie na adres: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Szlak 61, 31-153 Kraków;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039, ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań ADO w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z ADO w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego -Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
Przechodzę do serwisu
Menu

FUNDACJA ROZWOJU PIELĘGNIARSTWA

 

Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa

 

Zarząd Fundacji:

Prezes Zarządu: Tadeusz Wadas.

Członkowie zarządu:

 • Ewa Kostrz ,
 • Iwona Malinowska-Lipień,
 • Barbara Słupska,
 • Bożena Woźniak-Pachota.
 

Rada Fundacji:

 • Danuta Adamek,
 • Izabela Hec,
 • Marek Kucab,
 • Agnieszka Kurbiel.

 

Numer konta Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa: 24 8591 0007 0020 0094 8618 0001Celem Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa jest prowadzenie działalności w zakresie:

 1. Integracji zawodowej i społecznej środowiska pielęgniarek i położnych,
 2. Promocji zawodów pielęgniarki i położnej,
 3. Edukacji, szkoleń rehabilitacji,
 4. Wsparcia dla pielęgniarek i położnych emerytek.

 

 

 

Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa nabyła nieruchomość
w celu utworzenia Domu dla pielęgniarek i położnych Seniorek

 

Dnia 28 lutego 2017 r podczas XXXV Zjazdu Delegatów MOIPIP w Krakowie zgłoszono apel nr 5 w sprawie podjęcia uchwały w sprawie budowy Domu dla pielęgniarek Seniorek, który pełniłby funkcję opiekuńczą i dydaktyczną. W odpowiedzi na oczekiwania środowiska MORPIP podjęła działania zmierzające do realizacji tych oczekiwań. Rozpoczęto poszukiwania odpowiedniej nieruchomości lub działki, gdzie mógłby powstać taki dom. Jedną z propozycji była nieruchomość o powierzchni 0,53 ha położona w Cichawie zabudowana budynkiem dawnej poaustriackiej szkoły i budynkiem gospodarczym.

Źródło: https://www.google.pl/maps/

 

Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl/

 

Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl/

 

Źródło: http://mapy.geoportal.gov.pl/

 

Konkretne decyzje zapadły na zebraniu wiejskim w czerwcu 2018 r. Na spotkanie z mieszkańcami zostali zaproszeni przedstawiciele Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie, którzy już wcześniej interesowali się zakupem obiektu dawnej szkoły, ponieważ mieli konkretną propozycję jego zagospodarowania. Mieszkańcom Cichawy przedstawili ją: przewodniczący MORPiP w Krakowie Tadeusz Wadas oraz Wiceprzewodniczące: Iwona Malinowska-Lipień i Barbara Słupska, którzy przekonywali społeczność lokalną, aby wyraziła zgodę na sprzedaż obiektu. MOIPIP po zakupie budynku chce wyremontować i przebudować go, a następnie utworzyć w tym miejscu obiekt służący głównie osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym, które znajdą tam pomoc, opiekę medyczną i rehabilitacyjną… Wszystko zależy oczywiście od środków finansowych i kontraktów z NFZ czy innymi jednostkami. Pojawił się też pomysł utworzenia dodatkowo oddziału przedszkolnego. Przewodniczący podkreślił, że analizuje kilka propozycji umiejscowienia tego typu ośrodka na terenie Małopolski, jednak lokalizacja w Cichawe jest bardzo atrakcyjna ze względu na niewielką odległość od Krakowa, a jednocześnie cichą, spokojną okolicę. Po przedstawieniu propozycji rozpoczęła się dyskusja. Mieszkańcy dopytywali o szczegóły przedsięwzięcia, dodatkowy zakres usług świadczonych przez ośrodek, współfinansowanie działalności przez NFZ i inne. Społeczność lokalna jest mocno emocjonalnie związana z byłą szkołą, ponieważ w latach1948-1949 uczył tam religii Ks. Karol Wojtyła Św. Jan Paweł II, na czego dowód z inicjatywy społeczności lokalnej na budynku dawnej szkoły wmurowano pamiątkową tablicę. Ostatecznie, po długiej, merytorycznej rozmowie zaprezentowane argumenty przekonały mieszkańców Cichawy i zdecydowaną większością głosów wyrazili zgodę na sprzedaż budynku i nieruchomości.

 

Źródło: http://www.mojgdow.pl/mieszkancy-cichawy-zapalili-zielone-swiatlo/

 

 

 

 

Po wyrażeniu zgody na sprzedaż nieruchomości przez mieszkańców sprawę omawiano na forum Rady Gminy, Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy Gdów. 4 października Rada Gminy Gdów 12 głosami „za”, przy 3 głosach „wstrzymujących się” wyraziła zgodę na sprzedaż w formie bezprzetargowej nieruchomości na rzecz Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa przy Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Krakowie na cel publiczny - prowadzenie działalności wychowawczej i opiekuńczej w formie przedszkola i domu opieki dla osób starszych. Rada Gminy wyraziła również zgodę na udzielenie 40% bonifikaty od ceny sprzedaży ustalonej na podstawie wyceny rzeczoznawcy majątkowego.

 

 

Ponieważ na takich warunkach możliwa była sprzedaż nieruchomości tylko organizacji pożytku publicznego, zdecydowano o założeniu Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa w Krakowie przy Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych. Wpisu Fundacji dokonano 26 czerwca 2018 r. Uchwałą Nr 1/11/2018/Z Zarząd Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa z dnia 26 listopada 2018 r, działając na podstawie Statutu Fundacji postanowił dokonać nabycia od Gminy Gdów prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 311/1 o pow. 0,53 ha, zabudowanej budynkiem byłej Szkoły Podstawowej w Cichawie oznaczonym numerem porządkowym Cichawa 56 i budynkiem gospodarczym przy tej szkole, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Myślenicach Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Dobczycach prowadzi księgę wieczystą KR2Y/00017859/6. Po skompletowaniu niezbędnych dokumentów 10 grudnia 2018 r. podpisano akt notarialny zakupu nieruchomości.

 

 

 

 

 

 


V i VI Piknik Zdrowia i Aktywności Fizycznej w Gdowie

2 września 2018 r. Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa brała udział w V Pikniku Zdrowia i Aktywności Fizycznej w Gdowie. W tym wydarzeniu brali udział lekarze z Collegium Medicum UJ, Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Małopolskie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie oraz wielu lokalnych partnerów i wolontariuszy. Głównym punktem programu był „Marsz po zdrowie”, który miał charakter rekreacyjny. W białym namiocie można było wykonać bezpłatne badania, uzyskać porady dietetyczne. Przedstawiciele Fundacji wykonywali badania pomiaru poziomu cukru we krwi oraz pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Łącznie w badaniach wzięło udział ok. 150 osób.

 

Źródło: https://glos24.pl/glos24/region-wielicki/wiadomosci/item/9050-gd%C3%B3w-wyruszyli-po-zdrowie-po-raz-pi%C4%85ty

 

9 czerwca 2019 r. Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa była uczestnikiem również VI Pikniku Zdrowia na Błoniach na Zarabiu, nad którym patronat medialny objął Głos Seniora. Obok zajęć z instruktorami w strefach rekreacyjnych można było skorzystać z porad i konsultacji w mobilnych gabinetach lekarskich, dokonać pomiaru poziomu cukru i ciśnienia. Centrum Wolontariatu z Podolan przeprowadziło Dzień Dawcy Szpiku, zachęcając do rejestracji w bazie DKMS. Jak co roku odbył się Marsz po Zdrowie, w którym zawsze bardzo licznie biorą udział Seniorzy.

 

Źródło: https://glos24.pl/glos24/region-wielicki/wiadomosci/item/9050-gd%C3%B3w-wyruszyli-po-zdrowie-po-raz-pi%C4%85ty

 

W marcu 2019 r. Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa złożyła wstępny wniosek o uzyskanie środków pieniężnych w kwocie 700 tys. zł, w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Jego zadaniem publicznym jest wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego, wspieranie rozwoju instytucjonalnego organizacji (w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją) oraz wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

 

 

Statut Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa

Księga wieczysta nieruchomości w Cichawie (gmina Gdów, powiat Wieliczka), należącej do Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.