X

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie ul. Szlak 61, 31-153 Kraków.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Małopolskiej Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Krakowie przy ul. Szlak 61, 31-153 Kraków email: iod@moipip.org.pl lub listownie na adres: Małopolska Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych ul. Szlak 61, 31-153 Kraków;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1039, ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz. U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania zadań Administratora Danych Osobowych w związku z realizacją ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych Dz.U. 2011 nr 174 poz. 1038 oraz przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego celu.
Przechodzę do serwisu
Menu

Przerwa w wykonywaniu zawodu

Pielęgniarka/położna, która nie wykonuje zawodu łącznie przez okres dłuższy niż  5 lat w okresie ostatnich 6 lat, a zamierza podjąć jego wykonywanie, ma obowiązek zawiadomić o tym właściwą okręgową rade pielęgniarek i położnych i odbyć trwające nie dłużej niż 6 miesięcy przeszkolenie.
 

Niewykonywaniem zawodu obligującym pielęgniarkę lub położną do odbycia przeszkolenia (przerwa w wykonywaniu zawodu) jest sytuacja, w której dana osoba w okresie ostatnich 6 lat nie wykonywała zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat.

 

Dokumenty poświadczające wykonywanie zawodu:

Lp. Forma wykonywania zawodu Poświadczenie wykonywania zawodu
1.
 1. w ramach umowy o pracę
 2. w ramach stosunku służbowego
 3. w ramach umowy cywilnoprawnej
świadectwo pracy, albo świadectwo służby, zaświadczenie o zatrudnieniu lub o wykonywaniu umowy na realizację świadczeń zdrowotnych
2. w ramach wolontariatu zaświadczenie z podmiotu leczniczego z zakresem wykonywanych świadczeń zdrowotnych, kopia porozumienia z placówką, w której odbywał się wolontariat
3. w ramach praktyk zawodowych wymienionych w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

dokumentacja potwierdzająca prowadzoną działalność, np.

 • umowa o realizację świadczeń zdrowotnych z: podmiotem leczniczym, Narodowym Funduszem Zdrowia, zakładem pracy chronionej,
 • dokumentacja medyczna
4. wykonywanie zawodu (praca) za granicą zaświadczenie o okresie zatrudnienia na stanowisku pielęgniarki, położnej wystawione przez pracodawcę lub inny dokument potwierdzający wykonywanie zawodu pielęgniarki lub położnej oraz dokument potwierdzający uznanie kwalifikacji w zawodzie pielęgniarki lub położnej w danym państwie

 

Pielęgniarka/położna zamierzająca podjąć wykonywanie zawodu po upływie pięciu lat od ukończenia szkoły, stażu podyplomowego lub po przerwie w wykonywaniu zawodu dłużej niż pięć lat, zobowiązana jest do odbycia przeszkolenia.

Celem przeszkolenia jest uzupełnienie i aktualizacja posiadanej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych.

Przeszkolenie obejmuje praktykę w szpitalu na wymienionych oddziałach:

W przypadku pielęgniarek:

W przypadku położnych:

Przeszkolenie odbywa się pod nadzorem opiekuna wskazanego przez kierownika podmiotu leczniczego, w którym pielęgniarka/położna odbywa przeszkolenie.

Warunkiem otrzymania skierowania na przeszkolenie jest:

 1. złożenie wniosku w przedmiotowej sprawie,
 2. posiadanie zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu,
 3. dostarczenie zaświadczenia lekarskiego dotyczącego zdolności do odbycia przeszkolenia praktycznego w zawodzie pielęgniarki/położnej.
 4. dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o posiadaniu aktualnego szczepienia przeciwko WZW typu B,
 5. dostarczenie polisy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i zakażeń po ekspozycji WZW/HIV 

 

Po odbyciu przeszkolenia należy zdać egzamin. Egzamin po przerwie w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/położnej organizowany jest przez MOIPiP i  odbywa się w ostatnią środę każdego miesiąca o godz. 13:00 w siedzibie MOIPiP, ul. Szlak 61, Kraków.

Ramowy program przeszkolenia, sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat (przyjęty uchwałą Nr 270/VII/2017 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 13 września 2017 r.).

Komisja Egzaminacyjna po przeszkoleniu po przerwie dłuższej niż 5 lat w wykonywaniu zawodu pielęgniarki lub położnej (powołana uchwałą nr 70/VII/2015 Małopolskiej Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie z dnia 9 grudnia 2015 r.

Członkowie:
- Tadeusz Wadas
- Iwona Malinowska-Lipień
- Barbara Słupska
- Anna Polonek
- Joanna Rudek
- Stanisław Łukasik
 

Wniosek o skierowanie na przeszkolenie po przerwie w wykonywaniu zawodu

 

Wniosek do Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Krakowie o zaliczenie całości lub części okresu przeszkolenia pielęgniarki lub położnej, która nie wykonywała zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat a wykonywała zawód w trybie art. 26b ust. 1 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej w ramach zadań realizowanych przez podmioty lecznicze w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV-2

 

Biuletyn Informacji Publicznej
x

Strona korzysta z plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki.